Specifické vývojové poruchy učení a jejich vliv na sociální postavení dítěte ve společnosti

Title Alternative:Specific Evolutional Learning Disorders and Their Influence on the Social Status of Child in the Community
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work deals with the problematic of specific developmental disorders and their influence on social position of child in the society. The goal of the bachelor work is to analyze the influence of specific developmental disorders on social position of child in the society. The work is composed of two parts. The theoretical part is engaged in definition and classification of professional terminology, first of all in definition of terms specific developmental disorder, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dysortographia, dyspinxia, dysmusia, dyspraxia. Further it is engaged in causes of formation of specific developmental disorders, their demonstration, possibilities of reformation, social meaning of specific developmental disorders, their influence on self-evaluation of pupil and his position in the society. The second part, the practical part is executed by non standardized questionnaire, analyses factors, influencing social position of child with specific developmental disorders in the society, particularly in the primary group. By the way of investigation it was verified by us specified assumptions, that specific developmental disorders influence in a negative way the position of child in the society. The contribution could be opening of discussion among the specialists of pedagogic-psychological centers, special pedagogical centers, Dys-centers, educators on the one side and parents on the other side, focusing on this problematic, impulse to research and subsequently to methods of positive influence of this children from point of view their social integration.
Bakalářská práce se zabývala problematikou specifických vývojových poruch učení a jejich vlivů na sociální postavení dítěte ve společnosti. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat vliv specifických vývojových poruch učení na sociální postavení dítěte ve společnosti. Práce se skládala ze dvou částí. Teoretická část se zabývala vymezením a utříděním odborné terminologie, především pak vymezením pojmů specifická vývojová porucha učení, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie, dyspinxie, dysmuzie, dyspraxie. Dále se pak zabývala příčinami vzniku specifických vývojových poruch učení, jejich projevy, možnostmi nápravy, sociálním významem specifických poruch učení, jejich vlivu na sebehodnocení žáka a jeho postavení ve společnosti. Druhá část, tedy část praktická prováděná pomocí nestandardizovaného dotazníku, analyzovala faktory ovlivňující sociální postavení dítěte se specifickými vývojovými poruchami učení ve společnosti a to zejména v primární skupině. Šetřením byly potvrzeny námi stanovené předpoklady, a to že specifické vývojové poruchy učení negativně ovlivňují postavení dítěte ve společnosti. Přínosem je možné otevření diskuze mezi odborníky pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center, Dys- center, pedagogy na jedné straně a rodičů na straně druhé. Obrácení pozornosti k dané problematice, podnět k výzkumům a následně ke způsobům a metodám pozitivního ovlivnění těchto dětí z hlediska jejich sociálního začlenění.
Description
katedra: KSS; rozsah: 70 s., 2 s. příloh
Subject(s)
specific developmental disorders, dyslexia, dyscalculia, dysgraphia, dysortographia, dyspinxia, dysmusia, dyspraxia, reeducation, social position of child in the society, primary group, self-evaluation, self-confidence, specifické vývojové poruchy učení, dyslexie, dyskalkulie, dysgrafie, dysortografie, dyspinxie, dysmúzie, dyspraxie, reedukace, sociální postavení dítěte ve společnosti, primární skupina, sebehodnocení, sebedůvěra
Citation
ISSN
ISBN