Kulturní a obchodní zvláštnosti Japonska a jejich vliv na mezinárodní obchod

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou rešerši a kvalitativní výzkum kulturních a obchodních zvláštností Japonska a na zhodnocení jejich vlivu na mezinárodní obchod. Kulturní specifika jsou v japonské kultuře velmi odlišná od zbytku světa, a proto je jejich vliv na interakci s touto kulturou značně rozsáhlý. Tato práce pracuje s analýzou těchto specifik a s jejich následným umístěním do prostředí mezinárodního obchodu.Teoretická část je rozdělena na dvě hlavní oblasti. První oblast popisuje interkulturní komunikaci jako vztah mezi kulturami a tím nastiňuje základní problematiku, které je nutné se věnovat při obchodování v rámci mezinárodního obchodu. Druhá část je tvořena charakteristikou japonského prostředí z kulturního a obchodního hlediska a popisem jejich zvláštností.Analytická část porovnává teoretické předpoklady praxí a identifikuje kulturní a obchodní zvláštnosti Japonska a jejich vliv na mezinárodní obchod a na řízení dvou oddělení v dceřiné společnosti nadnárodní japonské společnosti. Komparace je realizována v rámci vlastního kvalitativního výzkumu formou kvalifikovaných rozhovorů.
The bachelor thesis focuses on theoretical analysis and qualitative research of cultural and business differences of Japan and on evaluation of their impact on international trade. Japanese cultural specifics are entirely distinct from the rest of the world and therefore their effect on interaction with this unique culture is considerably extensive. This thesis deals with the analysis of these specifics and their application to international trade environment.Theoretical part is divided in two main sections. The first part describes intercultural communication as a relation between cultures, and introduces the basic issues that should be taken into account while trading with foreign countries. The following part defines Japanese environment from both cultural and business points of view with a focus on particular differences.The analytical part introduces the theoretical analysis into practice and identifies cultural and business differences of Japan and their impact on international trade, as well as managing of two departments in a subsidiary of the Japanese multinational company using qualitative research in the form of qualified interviews.
Description
Subject(s)
Japonsko, kultura, interkulturní komunikace, typologie národních kultur, mezinárodní obchod, kulturní specifika, tradice, Japan, culture, intercultural communication, international trade, cultural specifics, typology of national cultures, traditions
Citation
ISSN
ISBN