Problémové chování u dětí předškolního věku

Title Alternative:Problem Behavior in Preschool Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ve své práci bylo mým záměrem zjištění problémového chování dětí v mateřských školách. Jaký je výskyt těchto dětí a které chování hodnotí učitelé v mateřských školách jako nejvíce závažné.V teoretické práci je dán prostor vývojovým etapám dítěte předškolního věku z hlediska psychického,emočního, sociálního a tělesného vývoje od prenatálního období až do sedmi let. Dále jsem v této části přiblížila problematiku poruch chování, její etiologii, faktory a podrobněji jsem se zaměřila na problematiku agresivity a agresivního chování. V praktické části jsem se zaměřila na výskyt problémového chování v mateřských školách pomocí dotazníkového šetření ve spolupráci s učitelkami mateřských škol. Zmapovala jsem výskyt problémového chování dětí, jak s nimi pedagogové pracují a co si o této problematice myslí a jak s těmito dětmi pracují.
In this Bachelor thesis my intention was to find out the problem behavior of children in kindergartens.What is the incidence of these children and which behavior is rated by the teachers in kindergartens asthe most serious. In the theoretical work is given the space of development stages of pre-school child interms of psychic, emotional, social and physical development from prenatal period up to seven years.In this section I have also approached the problems of behavioral disorders, its aetiology, factors andin more detail I focused on the issue of aggressiveness and aggressive behavior. In the practical part,I focused on the occurrence of problematic behavior in kindergartens through a questionnaire surveyin cooperation with kindergarten teachers. I noticed the problem of children's behavior, how teacherswork with them, how they think about them and how they work with them.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN