Edukace pacienta s inhalační terapií

dc.contributorPažoutová Petra, Mgr. DiS.
dc.contributor.advisorKiesewetterová Renáta, Mgr.
dc.contributor.authorKučeráková, Nikola
dc.contributor.otherSkolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.otherKonzultant : 64534 Nguyen Nhung H.A., Mgr.
dc.contributor.otherKonzultant2 : 65146 Habásko Jakub, Ing.
dc.date2017
dc.date.accessioned2018-05-03
dc.date.available2018-05-03
dc.date.committed2016-08-02
dc.date.defense2017-06-21
dc.date.submitted2016-08-01
dc.date.updated6.12.2017 10:17
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá problematikou edukace pacientů s inhalační terapií. V teoretické části popisuje inhalační léčbu a její historii, jednotlivé druhy inhalačních systémů, chyby při inhalaci a ošetřovatelskou péči u pacientů s inhalační terapií. Dále je teoretická část věnována samotné edukaci, která je nedílnou součástí komplexní péče o pacienty, kteří užívají inhalační léčbu. Cílem výzkumné části bylo zjistit, úroveň teoretických znalostí u pacientů s inhalační terapií a úroveň praktických dovedností pacientů v inhalační technice. Dále zjišťuje, jaká forma edukace byla u pacientů s inhalační terapií použita. Výsledky výzkumného šetření byly použity pro vytvoření edukačního standartu pro všeobecné sestry.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the issue of patient education for patients treated by inhalation therapy. Its theoretical part describes inhalation therapy and its history, individual types of inhalation systems, frequent inhaler errors and nursing care in patients treated by inhalation therapy. The theoretical part also covers patient education itself, which is an integral part of the complex care for patients treated by inhalation therapy. The aim of the research part was to find out what is the level of theoretical knowledge in patients treated by inhalation therapy and what is the level of their practical skills in inhaler technique. It also surveys which form of patient education has been used in patients treated by inhalation therapy. The results of the research have been used to create a patient education standard for general nurses.en
dc.description.mark
dc.format71
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/24113
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonHÄMMERLEIN, Andrea, Uta MÜLLER a Martin SCHULZ. Pharmacist-led intervention study to improve inhalation technique in asthma and COPD patients. Journal of Evaluation in Clinical Practice. 2010. vol. 17, issue 1, DOI: 10.1111/j.1365-2753.2010.01369.x.
dc.relation.isbasedonHEKELOVÁ, Zuzana. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4032-4.
dc.relation.isbasedonJIRKOVSKÝ, Daniel a Marie HLAVÁČOVÁ. Ošetřovatelské postupy a intervence: učebnice pro bakalářské a magisterské studium. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. ISBN 978-80-87347-13-3.
dc.relation.isbasedonKOBLÍŽEK, Vladimír. CHOPN: doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci. Praha: Maxdorf, 2013. Jessenius. ISBN 978-807-3453-589.
dc.relation.isbasedonKOLEK, Vítězslav. Doporučené postupy v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. Jessenius. ISBN 978-80-7345-359-6.
dc.relation.isbasedonKOLEK, Vítězslav, Viktor KAŠÁK a Martina VAŠÁKOVÁ. Pneumologie. 2., rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2014. Jessenius. ISBN 978-80-7345-387-9.
dc.relation.isbasedonSALAJKA, František, Viktor KAŠÁK a Stanislav KONŠTACKÝ. Astma bronchiale: doporučený postup pro diagnostiku a léčbu astma bronchiale. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2012. Doporučené postupy pro všeobecné praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-59-6.
dc.relation.isbasedonSLÍVA, Jiří a Martin VOTAVA. Farmakologie. Praha: Triton, 2011. Lékařské repetitorium, sv. 6. ISBN 978-807-3875-008.
dc.relation.isbasedonSUCHOPÁR, Josef. Volně prodejné přípravky v praxi lékárníka a lékaře. 3. vyd. Praha: Edukafarm, 2011. ISBN 978-802-5492-123.
dc.relation.isbasedonSVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry: úvod do problematiky. Praha: Galén, 2012. ISBN 978-807-2628-452.
dc.relation.isbasedonTÓTHOVÁ, Valérie. Ošetřovatelský proces a jeho realizace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-807-3877-859.
dc.relation.isbasedonVAŠÁKOVÁ, Martina. Moderní farmakoterapie v pneumologii. Praha: Maxdorf, 2013. Jessenius. ISBN 978-80-7345-351-0.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectInhalační terapiecs
dc.subjectinhalační systémycs
dc.subjectedukacecs
dc.subjectpacientcs
dc.subjectInhalation therapyen
dc.subjectinhalation systemsen
dc.subjectpatienten
dc.subjecteducationen
dc.subject.verbisošetřovatelská péčecs
dc.titleEdukace pacienta s inhalační terapiícs
dc.titleEducation of patients with inhalation therapyen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationUZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.stag33730
local.identifier.verbis536767
local.note.administratorsautomat
local.verbis.aktualizace2019-10-05 06:16:19cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bakalarska_prace.pdf
Size:
3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kucerakova_posudek_oponent.pdf
Size:
416.84 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kucerakova_posudek_vedouci.pdf
Size:
417.81 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Kucerakova_obhajoba.pdf
Size:
116.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP