Lean logistics in axle production

Title Alternative:0 0
Abstract
Autor zkoumá využití štíhlého managementu u konkrétního ekonomického subjektu a přináší náměty na zlepšení v určitých oblastech interního systému společnosti. Teoretické základy štíhlého managementu jsou předmětem výzkumné části diplomové práce. Aplikační část diplomové práce se zabývá prezentací firmy a vybraného logistického úseku, na který je tato práce zaměřena. Poté je definován interní systém. Tato diplomová práce navrhuje vylepšení charakteristik manipulační techniky v automobilovém průmyslu. Návrh převezme řešení Li-ion baterie pro efektivní zlepšení v oblasti logistiky. Analýza a návrh na zlepšení úseku logistiky ve výrobě náprav byly realizovány ve ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Na základě zjištěných a interpretovaných výsledků analýzy je poukázáno na kritické oblasti interního systému společnosti. Nakonec jsou představena a ekonomicky vyhodnocena doporučení k řešení nedostatků v oblasti štíhlé logistiky společnosti.
The author examines the use of lean management in a specific economic entity and makes ideas for improvement in certain areas of the company's internal system. The theoretical foundations of lean management are the subject of the research portion of the diploma thesis. The application section of the diploma thesis is concerned with the presentation of the company and the selected logistical section on which this thesis is focused. The internal system is then defined. This diploma thesis suggests an upgrade in handling technology characteristics in the automotive industry. The proposal will adopt the Li-ion battery solution for efficient and effective improvement in the field of logistics. The analysis and proposal for improvement of logistics in the department of axle production have been implemented in ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav. Based on the identified and interpreted results from the analysis, it is pointed out critical areas in the company's internal system. Finally, they are introduced and economically evaluated recommendations to address shortcomings in the company's area of lean logistics.
Description
Subject(s)
Štíhlá logistika, plýtvání v pohybových procesech, metody štíhlého managementu, manipulační technika, Li-ion baterie, olověná baterie, Lean logistics, wasting in movement processes, lean management methods, handling technology, Li-ion battery, lead-acid battery
Citation
ISSN
ISBN