Agresivita studentů na střední škole

Title Alternative:Aggressiveness of Students at Secondary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývala problematikou agresivity studentů na zvolené střední škole. Vycházela ze skutečnosti faktického výskytu agresivity ve školství a ze současného stavu českého školství, k tomuto účelu byl vybrán deskriptivní přístup této bakalářské práce. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké jsou postoje a názory studentů střední školy v České Lípě na výskyt agresivity na jejich škole. Bakalářská práce byla tvořena dvěma stěžejními částmi. Nejprve se jednalo o část teoretickou, v níž byly pomocí rozboru, analýzy a prezentace vybraných odborných zdrojů vysvětleny a objasněny základní pojmy, které souvisí s tématem agresivity, jako byly například druhy a formy agrese či její projevy a příčiny. Druhou velkou částí bakalářské práce byla část praktická, v níž byl použit jako základní výzkumná metoda dotazník. Dotazník na základě distribuce mezi 120 studentů vybrané střední školy zjišťoval, s jakými formami a druhy agrese se dotazovaní studenti setkávají, jaká je frekvence neboli častost výskytu agresivity na jejich škole a také i kdo bývá hlavním iniciátorem agrese. Výsledky mého průzkumu ukázaly, že nejčastějšími vyskytujícími se formami a druhy agrese, byly fyzická a verbální agrese, mezi nimiž nebyl příliš velký rozdíl v procentuálním vyjádření jejich výskytu. Výsledky ukázaly i to, že agresivita se mezi studenty vyskytuje maximálně dvakrát týdně a že častějšími agresory či iniciátory agrese bývají chlapci. Data a informace, které jsem získal díky svému průzkumu, vedly k tomu, že vyústily v navržení konkrétních opatření, jenž jsou prevencí proti výskytu agresivity na školách. Jednalo se zejména o moderní preventivní aktivity pro studenty, vzdělávací kursy pro studenty a také o nové typy volnočasových aktivit studentů. Domnívám se, že největším přínosem této bakalářské práce vzhledem k řešené problematice, by mohlo být zjištění a skutečnost, že i když vedení vybrané střední školy výskyt agresivity studentů ve svém zařízení popírá, je v dnešní době výskyt agresivity mezi studenty ve školství poměrně významným problémem a významným jevem, který bude potřeba řešit a který bude třeba brát v úvahu.
Description
68 s., 6 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
aggressiveness in children, secondary school students, dětská agresivita, středoškolští studenti
Citation
ISSN
ISBN