Výroba a testování nanovlákenných vrstev ze směsi biokompatibilních materiálů

Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje výrobě a testování nanovlákenných vrstev ze směsi biokompatibilních materiálů za pomoci elektrostatického zvlákňování. Teoretická část popisuje princip elektrostatického zvlákňování a důležité parametry, které je třeba zohlednit při výrobě vláken bez defektu. Zároveň jsou v ní popsány také biokompatibilní materiály, použité v experimentální části. Experimentální část podává souhrnný popis výroby nanovláken z PCL a želatiny v různých poměrech za pomoci elektrostatického zvlákňování v zařízení NanospiderTM se strunovou elektrodou. V návaznosti na získané znalosti a poznatky je vyhodnocena a interpretována výsledná vlákenná vrstva
This bachelor thesis deals with the fabrication and testing of nanofibrous layers from a blend of biocompatible materials by electrospinning. The theoretical part describes electrospinning and important parameters that must be taken into account in the production of defect-free fibres. Furthermore, this section deals also with the biocompatible materials used in the experimental part. The experimental part provides the overview and results of the production of nanofibres from PCL and gelatine in various proportions by electrospinning NanospiderTM using a string electrode. Following the acquired knowledge and findings, the resulting fibre layer is evaluated and interpreted.
Description
Subject(s)
Elektrostatické zvlákňování, NanospiderTM, poly--kaprolakton, želatina, směsbiokompatibilních materiálů, kontaktní úhel, Electrospinning, NanospiderTM, poly--caprolactone, gelatin, blend of biocompatible materials, contact angle
Citation
ISSN
ISBN