Synthesis of selected bridged organosilane precursors suitable for the development of new hybrid nanofibres

Abstract
Cílem práce byla příprava přemostěných organosilanů, tzv. organobis- silylovaných prekurzorů s benzenovým, pyridinovým a oxalylovým organickým linkerem. Byly syntetizovány prekurzory vycházející z příslušných aminosilanů majících 1-2 methylové funkční skupiny namísto ethoxylových funkčních skupin. Byly použity syntetické postupy, jejichž produkty byly následně charakterizovány pomocí řady analytických technik, včetně NMR, hmotnostní spektrometrie, IČ a TGA. Nasyntetizované prekurzory byly převedeny do podoby (nano)vláken pomocí metod sol-gel a elektrostatického zvlákňování a následně charakterizovány pomocí metod NMR, SEM a IČ.
The aim of the work was to prepare bridged organosilanes, so-called organo-bis-silylated precursors with benzene, pyridine and oxalyl organic linkers. Precursors were synthesised from the respective aminosilanes having 1-2 methyl functional groups instead of ethoxy functional groups. Synthetic procedures were used and the products were subsequently characterised using analytical techniques, including NMR, mass spectrometry, IR and TGA. The synthesised precursors were transformed into the (nano)fibres with the help of methods of sol-gel and electrospinning. Subsequently, the prepared samples were successfully characterised through NMR, SEM and IR techniques.
Description
Subject(s)
organosilany, organo-bis-silylované prekurzory, syntéza, sol-gel, elektrospinning, (nano)vlákna
Citation
ISSN
ISBN