Rozvoj kompetencí oddílových vedoucích dětských táborů v oblasti primární prevence agresivního chování

dc.contributorHarazinová Radka, PhDr. Ph.D. : 54761
dc.contributor.advisorDymokurský Oto, Mgr. : 60650
dc.contributor.authorŠindelářová, Leona
dc.date.accessioned2019-08-23T08:39:12Z
dc.date.available2019-08-23T08:39:12Z
dc.date.committed2017-5-25
dc.date.defense2019-01-09
dc.date.submitted2016-6-16
dc.date.updated2019-1-9
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá začleněním primární prevence agrese do volného času dětí a mládeže, který tráví na táborech. Hlavními činiteli by v tomto případě měli být samotní vedoucí dětských táborů. Práce se dělí na dvě části. Část teoretická představuje chod dětských táborů, vývojové charakteristiky dětí absolvujících dětské tábory pořádané DDM Vikýř a propojení vývojových specifik s možnostmi vzniku agrese. V praktické části lze nalézt výchovně vzdělávací program sloužící k podpoře táborových vedoucích při získávání znalostí v oblasti primární prevence agresivního chování a rozvíjení schopností zařazovat primárně preventivní aktivity do táborového programu. Tento program byl realizován s oddílovými vedoucími dětských táborů pořádaných DDM Vikýř v roce 2018.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the inclusion of the primary prevention of aggression into the leisure time of children and youth that they spend at summer camps. The main factor in this case should be the camp team leaders of children. The thesis is divided into two parts. The theoretical part presents children's summer camps regime, developmental characteristics of children passing the summer camps organized by DDM Vikýř and interconnection of developmental specifics with the possibilities of aggressive behavior. In the practical part we can find an educational program to support camp team leaders in acquiring knowledge in the field of primary prevention of aggressive behavior and developing the capability to include primarily preventive activities in the camp program. This program was implemented with the camp team leaders organized by DDM Vikýř in 2018.en
dc.description.mark
dc.format60 s.
dc.format.extentIlustrace - prezentace z praktické části
dc.identifier.signatureV 201900987
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153331
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBEZCHLEBA, B., 2013. Oddílový vedoucí dětského tábora. Brno: Mravenec. ISBN 978-80-87447-27-7.
dc.relation.isbasedonFRANC, D., ZOUNKOVÁ, D., MARTIN, A., 2007. Učení zážitkem a hrou: praktická příručka instruktora. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-1701-9.
dc.relation.isbasedonHÁJEK, B., et al., 2004. Děti, vedoucí, volný čas. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT. ISBN 80-86784-06-1.
dc.relation.isbasedonHEWSTONE, M., STROEBE, W., 2006. Sociální psychologie. Praha: Portál. ISBN 80-7367-092-5.
dc.relation.isbasedonKREJČOVÁ, L., MERTIN, V., 2011. Pedagogická intervence u žáků ZŠ. Praha: Wolters Kluwer ČR. ISBN 978-80-7357-603-5.
dc.relation.isbasedonMARTÍNEK, Z., 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2310-5.
dc.relation.isbasedonMIOVSKÝ, M., a kol., 2015. Prevence rizikového chování ve školství [online]. Praha: Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. [vid. 2. 1. 2016]. ISBN 978-80-7422-392-1. Dostupné z: http://www.adiktologie.cz/cz/articles/download/6025/1-Prevence-rizikoveho-chovani-1-328-TISK-pdf
dc.relation.isbasedonPELÁNEK, R., 2013. Příručka instruktora zážitkových akcí. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0454-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectvolný čascs
dc.subjectoddílový vedoucícs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectstřední školní věkcs
dc.subjectstarší školní věkcs
dc.subjectvýchovně-vzdělávací programcs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectagresecs
dc.subjectleisure timeen
dc.subjectteam leaderen
dc.subjectyounger school ageen
dc.subjectmiddle school ageen
dc.subjectsenior school ageen
dc.subjecteducational programen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectaggressionen
dc.subject.verbisvzdělávací programycs
dc.titleRozvoj kompetencí oddílových vedoucích dětských táborů v oblasti primární prevence agresivního chovánícs
dc.titleDeveloping competencies of group leaders at children's camps in primary prevention of aggressive behavioren
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePVC
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationB7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000229
local.identifier.stag34840
local.identifier.verbiskpw06582659
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo987
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:03cs
local.verbis.studijniprogramKPP Vychovatelství/Pedagogika volného časucs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Sindelarova.ZIP
Size:
3.8 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Sindelarova_vedouci.doc
Size:
746.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Sindelarova_oponent.doc
Size:
743.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP