Porovnání vzdělávacích systémů s akcentem na střední školství v České republice a na Ukrajině

Abstract
Tématem této bakalářské práce je Porovnání vzdělávacích systémů s akcentem na střední školství v České republice a na Ukrajině. Práce se zaměřuje na analýzu a komparaci vzdělávacích systémů, jejich společné rysy a odlišnosti.Hlavní myšlenkou bakalářské práce je srovnání a hodnocení obou vzdělávacích systémů. Téma je zpracováno a popsáno nejen z teoretického hlediska, ale vychází i z praktické zkušenosti, která byla získaná během studia a praxe v České republice a na Ukrajině. Komparován je nejen celkový systém školství, ale především struktura středoškolského vzdělávání na Ukrajině a v České republice.
The topic of the thesis: Comparison of education system with an accent on a secondary schools in the Czech Republic and Ukraine. The thesis is focused on the analysis and comparison of educational systems, their common features and differences.The main idea of the thesis is the comparison and evaluation of these educational systems. The topic is described not only from the theoretical point of view, but it is also based on the practical experience which I gained during my studies in the Czech Republic and Ukraine. Compared is not only the overall education system, but above all the structure of the secondary education in Ukraine and the Czech Republic
Description
Subject(s)
Komparace, český vzdělávací systém, ukrajinský vzdělávací systém, preprimární vzdělávání, primární vzdělávání, sekundární vzdělávání, terciární vzdělávání, Comparison, Czech education system, Ukraine education system, pre-primary education, primary education, secondary education, the higher education
Citation
ISSN
ISBN