Stanovení rizika nehody automobilu převážejícího nebezpečné látky

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení rizika při převozu nebezpečných látek po pozemních komunikacích. Jsou zde popsány různé typy komunikací a s nimi spojená intenzita dopravy a dopravních nehod. Dále jsou popsány nebezpečné látky, jejich rozdělení, značení při přepravě a v neposlední řadě nehodovost vozidel převážejících tyto látky. Z autorem naměřených dat o průměrné intenzitě provozu je zde odhadnuto riziko přepravy nebezpečných látek na autorem sledovaných komunikacích. Výsledky jsou poté porovnány s rizikem odhadnutým z dat oficiálních statistik.
This bachelor thesis is focused on risk assessment of shipping dangerous materials on roads. There are included pieces of information about types of roads, their traffic intensity and accidents. They are also described dangerous materials here, their distribution and marking during transport and the accident of vehicles transporting these materials. There is estimated risk of transport from average traffic intensity data, which was measured by author on monitored roads. Theseresults are compared with the risk estimated from official statistics.
Description
Subject(s)
ADR, přeprava, riziko, nebezpečné látky, přeprava nebezpečných věcí, pozemní komunikace, silniční doprava, ADR, shipping, risk, dangerous materials, transport of dangerous goods, roads, road transport
Citation
ISSN
ISBN