Význam hiporehabilitace

Title Alternative:Benefit of Hippotherapy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals in general with the issue of hippotherapy, specifically in the centre of Bohnice Psychiatric Hospital in Prague. Its aim was to ascertain the views and attitudes of clients with physical or mental disabilities to chosen hipporehabilitation centre. Whether they feel happy, saw the importance and good things in that treatment and what they could possibly want to change. The work consisted of two main parts. This was the theoretical part, which uses professional presentation of data sources and explained the basic concepts of hippotherapy, necessary for understanding the topic. Practical part investigates, with a questionnaire, views and attitudes of clients to treatment of hippotherapy. The results confirmed the assumptions that have proved valid. Clients had a positive relationship to the process of hippotherapy. They were satisfied in their chosen centre and by a questionnaire could have suggested some changes. The practical part was also formed by observation, which was intended to describe an hour of hippo therapy and the pedagogical-psychological riding in that chosen place. Investigations were ended by concrete measures proposed in the issue of hippotherapy. The greatest contribution of the work could be considered to map the positions and views of clients in that chosen centre and the description of the practical lessons and hippo therapy riding pedagogical-psychological, as a potential model for start-up organization.
Bakalářská práce se zabývala problematikou hiporehabilitace v obecné rovině, konkrétně pak ve středisku Psychiatrické léčebny Bohnice v Praze. Jejím cílem bylo zjistit názory a postoje klientů s fyzickým nebo psychickým hendikepem na zvolené hiporehabilitační středisko. Zda se cítili spokojeni, spatřovali význam, pozitivum léčby a co by případně rádi změnili. Práci tvořily dvě hlavní části. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí prezentace odborných zdrojů a dat objasňovala základní pojmy z oblasti hiporehabilitace, nezbytné pro pochopení tématu. Praktická část zjišťovala pomocí dotazníku názory a postoje klientů na léčbu hiporehabilitací. Výsledky potvrdily stanovené předpoklady, které se ukázaly platné. Klienti měli kladný vztah k procesu hiporehabilitace, byly spokojeni ve zvoleném středisku a pomocí dotazníku navrhli případné změny. Praktická část byla také tvořena pozorováním, které mělo za cíl popsat hodinu hipoterapie a pedagogicko-psychologického ježdění ve zvoleném zařízení. Zjištění zakončila konkrétní navrhovaná opatření v problematice hiporehabilitace. Za největší přínos práce lze považovat zmapování postojů a názorů klientů na zvolené středisko a popis praktické hodiny hipoterapie a pedagogicko-psychologického ježdění jako možného vzoru pro začínající organizace.
Description
katedra: KSS; přílohy: CD; rozsah: 65 s.
Subject(s)
hipporehabilitation, hippotherapy, pedagogical-psychological riding, sport riding handicapped, person with physical disabilities, person with a mental handicap, horse therapy, physiotherapist, doctor, hiporehabilitace, hipoterapie, pedagogicko-psychologické ježdění, sportovní ježdění hendikepovaných, jedinec s fyzickým hendikepem, jedinec s psychickým hendikepem, terapeutický kůň, fyzioterapeut, lékař
Citation
ISSN
ISBN