Sociální klima školní třídy

Title Alternative:The social climate in the school class
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor work deals with the class climate. Class Climate is examined from the perspective of vocational school student. The climate was examined in its preferred and actual form. The theoretical part deals with definition of climate and areas, which are related with climate. It defines the school, classroom, student, teacher and parents. At next this work deals with the approaches and methods to examine a class climate. The research part is devoted to identify a preferred form of the current climate using CES questionnaires at vocational school. Examined class are evaluated and compared individually. There is a repeated survey in one class, which was checked the current climate changes after one year. For comparison, I compared the survey with existing research of Jan Lašek.
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou třídního klimatu. Třídní klima je zde zkoumáno z pohledu ţáka střední odborné školy. Klima bylo zkoumáno v jeho preferované a aktuální podobě. Teoretická část práce se zabývá definováním klimatu a oblastmi, které s klimatem souvisejí. Definuje školu, školní třídu, ţáka, učitele i rodiče ţáků. Dále se tato práce zabývá přístupy a metody ke zkoumání třídního klimatu. Výzkumná část se věnuje zjišťování preferované a aktuální podobě klimatu pomocí dotazníků CES na střední odborné škole. Zkoumané třídy jsou jednotlivě vyhodnoceny a vzájemně porovnány. U jedné třídy se objevuje opakované šetření po jednom roce, které zjišťovalo změny v aktuálním klimatu třídy. Pro porovnání, jsem své šetření porovnala, z jiţ existujícím výzkumem Jana Laška.
Description
katedra: KPP; přílohy: 1 CD; rozsah: 58 s.
Subject(s)
climate class, class student, ces, research, klima třídy, třída, ţák, ces, výzkum
Citation
ISSN
ISBN