Výstavba 3D geometrického modelu a modelové sítě

Title Alternative:Creation of 3D geometric model and model mesh
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá tvorbou geoinformatických modelů sloužících jako vstupní soubory do hydrogeologických a transportních modelů. Jedná se o 3D geometrické modely a modelové sítě. Jsou nastoleny klíčové pojmy týkající se celé problematiky výstavby těchto geoinformatických modelů a je navržen kompletní postup od předzpracování různých typů zdrojových dat, jejich generalizace, po kompletní výstavbu geometrického modelu. Podle teoretického řešení je dále postup aplikován v praktické části a ověřen na datech modelovaného území a kroky řešení jsou zdokumentovány. Je samozřejmé, že modelovaná území, zájmové oblasti jsou rozmanité z hlediska své geografie, geologické stavby, hydrogeologických charakteristik a řady dalších ukazatelů, které je nutné v rámci modelování zpracovat, ovšem navržené postupy a metodika jsou obecně použitelné. Celou problematiku popisovanou v práci doplňují obrázky pro lepší vystižení popisované problematiky a názornost postupu. Pro výstavbu geometrických modelů byla vyvinuta aplikace, která řeší podstatné kroky ve výstavbě geometrického modelu. Jedná se o aplikaci naprogramovanou pomocí jazyku JAVA, obsahuje funkce automatizace tvorby a funkce mobilní změny geometrického modelu.
This thesis deals with the creation geoinformatic models used as input files to the hydrogeological and trasport models. It is a 3D geometric models and model meshes. They raised the key concepts relating to the whole issue of construction of these geoinformatic models and is designed to complete the proces from pre-processing of various types of source data with their generalization to complete construction of the geometric model. The theoritical solution procedure is further applied in the practical part and verified the data and steps of modeled solution are documented. Of course, the modeled area, the area of interest are diverse in terms of its geography, geological structure, hydrogeological characteristics and many others indicators that need to be within the modeling proces, but the proposed procedures and methods are generally applicable. The whole issue of work described in the following images for better capturing the described problems and illustrated the procedure. For the construction of geometric models were developer applications that address the essential steps in building a geometric model. The application is programmed using JAVA, includes automation features and functions of cellular changes in the geometric model.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 55 s.
Subject(s)
gis, 3d geometrický model, modelová síť, generalizace, gis, 3d geometric model, model mesh, generalization
Citation
ISSN
ISBN