Logopedická prevence v mateřských školách v Praze

Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou logopedické prevence v mateřských školách. Cílem bakalářské práce bylo zjistit kvalitu logopedické prevence v mateřských školách v Praze. Zjišťovány byly nejen postoje pedagogů k této problematice, ale též podmínky, které jsou vytvořeny mateřskou školou a formy realizace logopedické prevence. Bakalářská práce je tvořena ze dvou větších kapitol, a to kapitoly teoretické a kapitoly praktické. První část bakalářské práce měla za úkol postihnout problematiku logopedické prevence z teoretického pohledu. V této části jsou objasňovány pojmy komunikace, komunikační schopnost, dále též narušená komunikační schopnost. Jsou zde popsány jednotlivé druhy narušené komunikační schopnosti a příčiny vzniku vad a poruch. Konec této kapitoly je věnován logopedické prevenci a mateřské škole. Data pro zpracování teoretické části byly získány pomocí dotazníkové metody. Zpracované výsledky získaných dat byly následně zaneseny do tabulek a grafů. Výsledky z dotazníků byly též podkladem pro potvrzení a vyvrácení hypotéz, které byly stanovené pro bakalářskou práci. Konec bakalářské práce je tvořen závěrem a navrhovaným opatřením vyplývajícím ze získaných dat. Kromě toho je v závěru bakalářské práce i seznam literatury a přílohy k práci.
This Bachelor Thesis is addressing the issues of Logopedic prevention. The goal of this thesis was to measure the quality of Logopedic prevention in Prague kindergarten.  The focus was not only on the teachers' attitudes toward this issue, but also on the conditions that  are created in kindergartens and the forms of implementation of logopedic prevention. The text is composed of two major chapters, the first one theoretical and the second practical.The first part of this thesis had the task to identify issues in  logopedic prevention from a theoretical point of view. In this section  there are explained the concepts of communication, communication ability, and finally communication disorder. Describing specific types of impaired communication skills  and the causes for defects and  failures. The end of the chapter is dedicated to the prevention and speech therapy kindergarten.Data for the processing of the theoretical part were obtained by questionnaire method. The results of the obtained data were then entered into tables and graphs. The results of the questionnaires were also used for the confirmation and refutation of hypotheses that have been set for this thesis.The end of this thesis consists of a conclusion and proposed remedies  arising from the acquired data. In addition, at the conclusion of this  thesis there is a list of the referred literature and the appendices to the work.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: komunikace, komunikační schopnost, logopedie, logopedická prevence, narušená komunikační schopnost, vady a poruchy řeči, mateřská škola, Keywords: communication, communication ability, logopedics, logopedic,   prevention, impaired communication ability, speech defects and disorders, kindergarten
Citation
ISSN
ISBN