Přínosy správně fungujícího agilního týmu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá průběhem vývoje softwarových řešení, především za použití agilního přístupu a jeho pravidelného implementování během fází vývoje. Cílem práce je sledování a vyhodnocení efektivnosti týmů během jednotlivých fází vývoje softwarového projektu. Teoretická část práce se věnuje představení klíčových pojmů k pochopení průběhu vývoje softwaru v agilním světě, za použití digitálních nástrojů a agilních metodik a způsoby hodnocení efektivnosti týmu. Praktická část je věnována konkrétním příkladům v prostředí softwarového oddělení firmy, dlouhodobému sledování fungování týmu během změn souvisejících s fázemi vývoje i s obecnými změnami v celkovém prostředí a obecně vliv na efektivnost postupu v projektu.
Bachelor thesis is focused on course of development of software solutions, especially by using the agile approach and its regular implementation during phases of development. The purpose of the thesis is to monitor and evaluate the effectiveness of teams during individual phases of software project development. The theoretical part of the thesis is devoted to the presentation of key concepts for understanding software development process in an agile word using digital tools and agile methodologies and methods of evaluating team effectiveness. The practical part is focused on specific examples in the environment of company´s software department, to long-term monitoring of teams during changes related to development phases as well as general changes in the overall environment and general effectiveness of their project progress.
Description
Subject(s)
Životní cyklus vývoje, Scrum, Kanban, Waterfall, Agilní vývoj, Scrum ceremonie, Maturity model, Velocity, Výkonnost vývojového týmu
Citation
ISSN
ISBN