Zefektivnění procesů řízení kvality COP bodů a rozměrové stálosti svařené karoserie ve firmě ŠKODA AUTO, a.s.

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá zefektivněním procesů řízení kvality a výroby ve firmě Škoda Auto, a.s. Cílem práce je celkové zefektivnění procesů řízení kvality COP bodů a rozměrové stálosti pomocí odstranění stávajících druhů plýtvání. Veškeré druhy plýtvání jsou popsány v teoretické části, která se zaměřuje i na koncepci štíhlé výroby, pojem kvality a Toyota Production Systems. Na základě teoretické části je zanalyzován stávající proces výroby a kvality se zaměřením na měření ve výrobním toku a měřením v laboratořích. V rámci řešení této diplomové práce je následně vypracován návrh směřující k zefektivnění procesů kvality a výroby. V závěru práce je vypracováno finanční zhodnocení, jež popisuje vyplívající finanční úsporu a celkovou návratnost plánované investice se stávajícím procesem řízení kvality.
This diploma thesis deals with streamlining processes of quality control and production at Škoda Auto, Plc company. The aim is the overall efficiency of COP point quality control processes and dimensional stability by removing existing types of waste. All kinds of waste are described in the theoretical part, which is focused on the concept of lean production, quality concept and Toyota Production Systems. Based on the theoretical part, there is analysed the existing manufacturing process and quality with a focus on the measurement in the production flow and the measurement in the laboratories. Within the thesis solution, it is subsequently developed a proposal aimed at streamlining processes of quality and production. At the end of the work, there is to develop a financial evaluation, which describes resulting cost savings and overall return of the planned investments by the existing quality management process.
Description
Subject(s)
Kvalita, plýtvání, časová analýza, Toyota Production Systems, měření, 5S, štíhlá výroba, efektivita, produktivita, Quality, wasting, time analysis, Toyota Production Systems, Measurement 5S, lean manufacturing, efficiency, productivity
Citation
ISSN
ISBN