Strategický plán rozvoje vybrané rodinné firmy

Abstract
Diplomová práce se soustředí na návrh strategického plánu pro další rozvoj rodinné firmy TĚSNĚNÍ NÝVLT, s. r. o. sídlící v Červeném Kostelci. Cílem diplomové práce je pokusit se stanovit základní strategická východiska rozvoje firmy a navrhnout vhodnou strategii. Teoretická část se zaměřuje na poznatky z oblasti rodinného podnikání, strategického řízení, strategické analýzy a alternativních strategií pro rozvoj rodinné firmy. V praktické části je představena rodinná firma Těsnění Nývlt, s. r. o. a její historie. Hlavním praktickým výstupem je provedení strategické analýzy, analýzy oborového okolí firmy a analýzy obce Červený Kostelec, ve které firma působí. Zjištěné výstupy jsou dále vyhodnoceny pomocí konfrontační matice, ze které je následně navržena strategie pro další rozvoj rodinné firmy a také vhodné nástroje, které pomohou k dosažení stanovených cílů.
The diploma thesis is focused on the proposal of a strategic plan for the consequent development of the family business TESNĚNÍ NÝVLT, s. r. o. located in the Červený Kostelec. The aim of the diploma thesis is to try to determine the basic strategic points of the company development and to propose a suitable strategy. The theoretical part is focused on knowledge of family business, strategic management, strategic analyzes and alternative strategies for the development of a family business. In the practical part is presented the family business Těsnění Nývlt, s. r. o. and it´s history. The main practical outcome is the implementation of strategic analyses, the analysis of the company's business environment and the analysis of the city Červený Kostelec, where the company operates. Outputs of the strategic analysis are put together into SWOT confrontation matrix and based on results from the matrix is suggested a strategy for the consequent development of a family business and appropriate tools to help to achieve the goals, which were set.
Description
Subject(s)
Rodinné podnikání, strategické řízení, strategické cíle, strategická analýza, PEST analýza, konfrontační matice SWOT, strategie podniku, Family business, strategic management, strategic goals, strategic analysis, PEST analysis, SWOT confrontation matrix, corporate strategy
Citation
ISSN
ISBN