Náklady životního cyklu jako faktor ovlivňující ekonomickou životnost zařízení - volba optimální doby náhrady osobního automobilu

Title Alternative:Life cycle costs like a factor affecting system economical lifetime - choice of motorcar recovery optimal time.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je zjištění vlivu a určení nákladů na životní cyklus osobního automobilu a na jeho ekonomickou životnost a jak z těchto nákladů určit optimální dobu jeho náhrady. K určení optimální doby náhrady osobního automobilu byla zvolena metoda adverzního minima. Tato metoda umožňuje určit průměrné náklady za definovaná časová období. Dílčí období byla určena dvojím způsobem: časovými intervaly provozu automobilu bez ohledu na intenzitu provozu a intervaly stanovenými podle frekvence provozu (ujeté vzdálenosti). Předpokladem úspěšného řešení je získání a zpracování potřebných informací o zvolených automobilech. Výsledkem práce je analýza jednotlivých variant, tj. porovnání čtyř vybraných osobních automobilů od dvou výrobců a určení jejich optimální doby náhrady. Závěr práce tvoří porovnání výsledků jednotlivých automobilů.
The aim of this bachelor thesis is to identify and determine the influence of life-cycle cost of a passenger car on its economic operating life and how these costs determine the optimal duration of compensation. To determine the optimal time for reimbursement of a car was chosen method of adverse minimum. This method allows determining the average cost for a defined time period. Sub-periods were determined in two ways, which is the time interval motor, regardless of the intensity and frequency of operation according to the frequency of operation (distance). Prerequisite for a successful solution is obtaining and processing all necessary information on selected cars. The outcome of this work is the analysis of the various options, i.e., comparing the four selected cars from two different manufacturers and to determining their optimal time for a refund. The conclusion consists of the comparison of the results of each car.
Description
katedra: RSS; přílohy: cd; rozsah: 56
Subject(s)
automobil, adverzní minimum, náklady životního cyklu, spolehlivost, car, adverse minimum, life cycle costs, dependability
Citation
ISSN
ISBN