Kinestetická mobilizace v praxi

Abstract
Tématem předkládané bakalářské práce je kinestetická mobilizace v praxi. Práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a výzkumnou. Teoretická část obsahuje seznámení s koncepcí kinestetické mobilizace a jejími přínosy pro náročnou práci zdravotníků, zejména při manipulaci s nesoběstačnými pacienty. Výzkumná část je tvořena kvantitativní šetřením, realizovaným nestandardizovaným strukturovaným dotazníkem a následným kvalitativním šetřením, realizovaným rozhovorem se všeobecnými sestrami a zdravotními asistenty v nemocnici Varnsdorf. Po zpracování a vyhodnocení této výzkumné části následuje poslední část, vytvoření výukového materiálu pro použití této koncepce v praxi nemocnice Varnsdorf.
The theme of presented bachelor work is kinaesthetic mobilization in practice. The work is divided into theoretical part and experimental part. The theoretical part contains an introduction to kinaestetic mobilization conception and its contribution for the exacting work of therapists especially in handling with self-insufficient patients. The experimental part deals with the quantitive inquiry realized by means of non-standardized structured questionnaire followed by qualitative inquiry realized by means of conversation with nurses and health assistants in Varnsdorf hospital. After processing and eraluating of the experimental part there is the last part making up teaching material for using this conception in practice in Varnsdorf hospital.
Description
Subject(s)
kinestetická mobilizace, ošetřovatelská rehabilitace, nelékařský zdravotnický personál, kinaestetic mobilization, nursing rehabilitation, non-medical health staff
Citation
ISSN
ISBN