Zdravotně postižený jedinec v rodině

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sluková, Květuše
dc.contributor.author Capuličová, Bohdanka
dc.date 2008
dc.date.accessioned 2014-01-10
dc.date.available 2014-01-10
dc.date.issued 2008
dc.date.submitted 2007-02-16
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/6175
dc.description katedra: KSS; přílohy: 1 dotazník, 1 CD.; rozsah: 57s., 4s. příloh. cs
dc.description.abstract Bachelory work concerns with the problem of the families looking after handicapped child. Amount of children born with some handicap is growing and in a view of decrease of natimortaliy and due to increase of medical level will be still growing. Author describes life of families looking after handicapped child, problems and joys of these families conected with care of their descendant. Work consists of 2 main areas. The teoretical part describes physical and psychical carrying capacity of the families, social help to them, their financial situation, ways of integration for their children and last but not leasteducation which is offered by society to these children. Internet and literature sources are used there. The practical part surveys attitudes of 30 families looking after handicapped child. Result of questtionaries is summary of information given by respondents-menders and parents of these children. The main benefit of the work in a vien of this sensitive problems wos the willigness of the families to share their experience, joys, troubles, conected with care of their children. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývala problematikou rodin pečujících o handicapované dítě. Množství narozených handicapovaných dětí roste a vzhledem ke snižování kojenecké úmrtnosti v důsledku zvyšování medicínské úrovně bude dále růst i do budoucna. Autorka práce popisovala život rodin, které pečují o handicapované dítě, jejich problémy i radosti spojené s péčí o svého potomka. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která za pomoci zpracování odborných literárních a internetových zdrojů popisuje psychickou i fyzickou zatíženost rodin, sociální pomoc rodinám s postiženým dítětem, jejich finanční situaci, způsoby integrace pro své dítě a v neposlední řadě i vzdělání, které společnost handicapovaným dětem nabízí. Praktická část zjišťovala za pomoci dotazníků postoj 30 rodin, které pečují o handicapované dítě. Výsledkem dotazníkového šetření bylo shrnutí informací poskytnutých od respondentů v roli pečovatele a rodiče. Za největší přínos práce vzhledem k této citlivé a zátěžové problematice, jakou bezesporu péče o handicapované dítě je, byla ochota rodin podělit se o své zkušenosti, radosti i trápení, které jim péče přináší. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject family en
dc.subject respondents en
dc.subject tender en
dc.subject survey en
dc.subject handicapped child en
dc.subject family life en
dc.subject findings en
dc.subject stres en
dc.subject care en
dc.subject social status en
dc.subject integration en
dc.subject individuality en
dc.subject life en
dc.subject patience en
dc.subject sympathy en
dc.subject rodina cs
dc.subject respondenti cs
dc.subject pečovatel cs
dc.subject dotazníkové šetření cs
dc.subject handicapované dítě cs
dc.subject rodinný život cs
dc.subject zjištění cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject péče cs
dc.subject sociální postavení cs
dc.subject integrace cs
dc.subject individualita osobnosti cs
dc.subject láska cs
dc.subject trpělivost cs
dc.subject pochopení cs
dc.title Zdravotně postižený jedinec v rodině cs
dc.title.alternative Handicaped Member in the Family en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2008-06-10
dc.date.committed 2008-04-23
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KSS cs
local.identifier.stag 13980
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 358397
dc.subject.verbis pečovatelé cs
dc.subject.verbis family en
dc.subject.verbis respondents en
dc.subject.verbis tender en
dc.subject.verbis handicapped child en
dc.subject.verbis společenské postavení cs
dc.subject.verbis rodina cs
dc.subject.verbis děti se zdravotním postižením cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:30 cs
local.verbis.studijniprogram KSS PP cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account