Tvorba emisí N2O z nekatalytických denitrifikačních procesů při energetickém využívání komunálního odpadu

Title Alternative:Production N2O emissions from non-catalytic denitrifying processes in waste to energy plants
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
A nitrous oxide (N2O) belongs to greenhouse gases and contributes to global warming and reduction of the ozone layer. These facts increase an interest about formation of the N2O gases from anthropogenic sources including waste to energy plants. Produce of the nitrous oxide is mainly connected with denitrifying technology (as a selective non-catalytic reduction) using chemical reagents which help to reduce nitrogen oxides gases. The main aim of diploma work is to quantify rate effect of used chemical reagents (urea and 25 % ammonia water) and to judge possible factors contributing to the formation of nitrous oxide emissions. For this purpose measurements of N2O emissions were carried out in the waste to energy plants in Prague and in Liberec. For analysis and extracting sample of exhaust gases was used mobile measuring equipment of Energy research centre at the Technical University of Ostrava. I gained results and evaluated to the current form. Measurement conditions enabled me make manual collecting of the exhaust gases and realization of the N2O discontinual analysis carried out by accredit experimental laboratory in Ostrava using gases chromatography method.
Oxid dusný (N2O) patří mezi skleníkové plyny přispívající ke globálnímu oteplování a zároveň vede k destrukci ozónové vrstvy. Tyto skutečnosti zvyšují zájem o tvorbu N2O z antropogenních zdrojů kam mohou být začleněna i zařízení na energetické využívání odpadu. Tvorba oxidu dusného je především spojena s denitrifikační technologií (selektivní nekatalytickou redukcí) používanou k redukci vzniklých oxidů dusíku příslušnými činidly. Cílem diplomové práce je kvantitativně vyhodnotit míru účinku používaných redukčních prostředků (močoviny a amoniaku) a posoudit možné faktory přispívající k tvorbě emisí oxidu dusného. K tomuto účelu byla provedena měření emisí N2O v zařízeních na energetické využívání odpadu v Praze a v Liberci. Za použití mobilní měřící aparatury Výzkumného energetického centra Technické univerzity v Ostravě se provedl odběr a analýza spalin. Získané výsledky jsem následně vyhodnotila a zpracovala do příslušné podoby. Podmínky měření mi umožnily provést manuální odběr spalin pro diskontinuální analýzu N2O akreditovanou zkušební laboratoří v Ostravě pomocí plynové chromatografie.
Description
katedra: KEZ; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 63
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN
Collections