Šperk inspirovaný lidovou výšivkou

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Šikolová Ludmila, doc. M.A.
dc.contributor.author Kvasnicová, Eva
dc.contributor.other Skolitel : 64111 Ducháčková Eva, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 57763 Krula Martin, Ing.
dc.contributor.other Konzultant2 : 61311 Pilvousek Tomáš, Ing. Ph.D.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-12
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23881
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá lidovou kulturou, která představuje velmi významný a hodnotný zdroj inspirace pro mnoho umělců včetně designerů. Cílem práce je spojení tradičního a nového v podobě šperků inspirovaných lidovou výšivkou z lidového oděvu obce Lednica. V teoretické části odhaluje původ lidového kroje, jeho přebírání z jedné komunity do jiné a následně charakterizuje kroj obce Lednica a blíže popisuje lokalitu této vsi. Mimoto tato práce přibližuje zdroj a podstatu inspirace autora pro vytvoření finálního produktu a vysvětluje základní pojmy souvisící s použitými materiály. Praktická část popisuje technologie použité ke zpracování zmiňovaných materiálů jako vhodné postupy pro vytvoření finálního výrobku. Navíc popisuje realizaci finálního produktu set několik šperku od jejich počáteční až po finální fázi. cs
dc.description.abstract This bachelor´s thesis deals with folklore that presents the significant and valuable source of inspiration for many artists, including designers. The aim of this thesis is the connection of traditional and modern in the form of jewels that are inspired by folk embroidery from a folk costume of village Lednica. The theoretical part of this thesis reveals the origin of folk costume, its taking-over from one community to another and it characterizes subsequently the folk costume of Lednica and describes the locality of village Lednica more closely. Furthermore the thesis describes author´s source and core of inspiration for the creation of the final product and explains basic notions related to employed materials. The practical part of thesis describes also technologies employed for processing of materials as suitable methods for the creation of final product. Moreover it describes the realisation of final product set of sever jewels from the early stage until the final stage. en
dc.format 60
dc.format.extent Ilustrace ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon VÁCLAVÍK,A.: Textil v lidové tvorbě: Textile folk art: lidové umělecké textilie v Čechách a na Moravě. 2., dopl. vyd. Editor Irena Voštová. Luhačovice: Irena Voštová ve spolupráci s nakl. Atelier IM, 2009, 383 s. ISBN 978-80-85948-71-4vsp*0,2cm* BENECH,R.: Ľudový odev Ilavskej kotliny: Textile folk art: lidové umělecké textilie v Čechách a na Moravě. 2., dopl. vyd. Editor Irena Voštová. Dubnica nad Váhom: Mesto Dubnica nad Váhom, 2013, 158 s. ISBN 978-809-7160-012
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject folklor cs
dc.subject lidový kroj cs
dc.subject výšivka cs
dc.subject inspirace cs
dc.subject dřevo cs
dc.subject mosaz cs
dc.subject laser cs
dc.subject šperk cs
dc.subject folklore en
dc.subject a folk costume en
dc.subject embroidery en
dc.subject inspiration en
dc.subject wood en
dc.subject brass en
dc.subject laser en
dc.subject jewel en
dc.title Šperk inspirovaný lidovou výšivkou cs
dc.title Jawellery inspired by a folk embroidery en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2016-05-31
dc.date.committed 2016-05-13
local.faculty Fakulta textilní cs
local.department.abbreviation KDE
local.identifier.stag 32499
local.degree.programme Textil
local.degree.discipline DN
local.faculty.abbreviation FT
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3107
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 521002
dc.subject.verbis šperky cs
dc.subject.verbis tradiční oděvy cs
dc.subject.verbis jewellery en
dc.subject.verbis traditional dress en
dc.subject.verbis design en
dc.subject.verbis design cs
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:15:29 cs
local.verbis.studijniprogram KDE Textil/Textilní a oděvní návrhářství cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account