Návrh marketingového plánu pro podnik působící v oblasti technologických služeb.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Honzáková Iveta, Ing.
dc.contributor.advisor Ungerman Otakar, Ing. Ph.D.
dc.contributor.author Zástěrová, Michaela
dc.contributor.other Skolitel : 54965 Jáč Ivan, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 55503 Ortová Martina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 64443 Nešetřilová Dana, Mgr.
dc.date 2016
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2015-10-30
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23698
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout marketingový plán pro nově založený podnik MÁM VYBRÁNO s.r.o. za předpokladu využití teoretických znalostí z oblasti marketingu a strategického plánování. Práce je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první kapitole jsou zachyceny teoretické podklady k pochopení řešené problematiky marketingového plánování. Druhá kapitola se zabývá základní charakteristikou společnosti včetně vize, poslání, krátkodobých a dlouhodobých cílů. Součástí této kapitoly je také analýza marketingového mixu. Obsahem třetí kapitoly je analýza vnějšího a vnitřního prostředí firmy. V poslední kapitole je pozornost věnována již samotnému návrhu marketingového plánu. Na základě situační analýzy a marketingového výzkumu jsou stanoveny marketingové cíle, strategie pro dosažení těchto cílů, rozpočet a kontrolní opatření. cs
dc.description.abstract The main objective of this thesis is a design of marketing plan for the new company MÁM VYBRÁNO s.r.o. by the use of theoretical knowledge of marketing and strategic planning. The thesis is divided into four chapters. In the first chapter a theoretical basis for understanding the issue of marketing planning is described. The second chapter deals with the basic characteristic of the company, including vision, mission, short and long term goals. This chapter contains analysis of the marketing mix. The third chapter refers to an analysis of external and internal company environment. In the last chapter, attention is paid to draft of the marketing plan. Based on the situational analysis and marketing research, the main marketing objectives, strategies, budget and control measures are set. en
dc.format 115
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon DIBB, Sally, et al. Marketing: Concepts and Strategies. 2006. ISBN 13-978-0-618-53203-2.
dc.relation.isbasedon HORÁKOVÁ, Iveta, Hana ŠKAPOVÁ a Dita STEJSKALOVÁ. Strategie firemní komunikace. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-859-4399-9.
dc.relation.isbasedon JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8.
dc.relation.isbasedon JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4311-7.
dc.relation.isbasedon KAŠÍK, Milan a Karel HAVLÍČEK. Marketing při utváření podnikové strategie. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2009. ISBN 978-80-7408-022-7.
dc.relation.isbasedon KOTLER, Philip. Moderní marketing. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1545-2. MCDONALD, Malcolm a Hugh WILSON. Marketingový plán: příprava a úspěšná realizace. Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0014-8.
dc.relation.isbasedon VYSEKALOVÁ, Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama: jak dělat reklamu. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3492-7.
dc.relation.isbasedon Elektronická databáze článků ProQuest (knihovna.tul.cz)
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject startup cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject online marketing cs
dc.subject online reklama cs
dc.subject marketingový nástroj cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing plan en
dc.subject startup en
dc.subject marketing mix en
dc.subject advertising en
dc.subject on-line marketing en
dc.subject online advertising en
dc.subject marketing tool en
dc.title Návrh marketingového plánu pro podnik působící v oblasti technologických služeb. cs
dc.title Proposal of a Marketing Plan for the Company operating in technology services. en
dc.title.alternative cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 24.6.2016 17:13
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2016-02-02
dc.date.committed 2017-05-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KMG
local.identifier.stag 33049
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 489685
dc.subject.verbis marketing cs
dc.subject.verbis marketing en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:06:26 cs
local.verbis.studijniprogram KMG Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account