Příprava nanočástic oxidů těžkých kovů

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kuželová Košťáková Eva, doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.advisor Grégr Jan, Ing.
dc.contributor.author Seibert, Ondřej
dc.contributor.other Skolitel : 64360 Ganev Nikolaj, prof. Ing. CSc.
dc.contributor.other Konzultant : 57743 Zajíček Jaroslav, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 65859 Hnízdil Martin, Bc.
dc.date 2017
dc.date.accessioned 2018-05-03
dc.date.available 2018-05-03
dc.date.submitted 2016-10-10
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23554
dc.description.abstract Tato práce se zabývá problematikou tvorby homogenních nanočástic oxidů těžkých kovů s průměrnou velikostí alespoň pod 100 nm. Cílem práce je vyzkoušet řadu metod a ty následně porovnat a zhodnotit z hlediska velikosti částic, jejich homogenity a výtěžku. Jako výchozí látky pro tvorbu oxidů byly vždy použity dusičnany příslušného kovu. První experimenty byly vždy prováděny s nonahydrátem dusičnanu železitého a hexahydrátem dusičnanu ceritého. Vyzkoušena byla řada metod, konrétně metoda precipitace, metoda sol-gel a metoda zelených syntéz. Dále byly prováděny experimenty s elektrostatickým zvlákňováním roztoků polymerů, konkrétně poly(vinylalkoholu) a poly(vinylbutyralu) s přídavkem dusičnanu ceritého či dusičnanu železitého. Zvlákňo-vání bylo prováděno jak stejnosměrným, tak střídavým napětím a diskutovány byly rozdíly mezi nimi. Po charakterizaci rastrovací elektronovou mikroskopií byla zvolena vhodná úspěšná metoda, která byla opakována pro řadu lanthanoidů. Jmenovitě pro hydráty dusičnanů lanthanu, ceru, praseodymu, neodymu a gadolinia. Tyto dusična-ny byly připraveny v laboratoři z oxidů příslušných kovů rozpouštěním v kyselině dusičné. cs
dc.description.abstract This thesis deals with problematics of preparation of homogenous heavy metal oxides nanoparticles with average size under at least 100 nm. The goal of this work is to try several methods and compare them in terms of particle size, homogenity and yield. Heavy metal nitrates were chosen as initial materials. The first experiments were done with iron nitrate nonahydrate and cerium nitrate hexahydrate. Several methods were tried, such as precipitation method, sol-gel method and green synthesis methods. Also direct and alternating current electrospinning of poly(vinylalkohol) and poly(vinylbutyral) doped by cerium or iron nitrate was carried out. The differences be-tween direct and alternating current electrospinning were discussed. After characteriza-tion by scanning electron microscopy was chosen an appropriate successful method, which was repeated for several lanthanides. Specifically lanthanum, cerium, praseodym-ium, neodymium and gadolinium nitrate hydrates. These nitrates were prepared in laboratory from lanthanides oxides, dissolved in nitric acid. en
dc.format 68 s
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky 1 vzor dotazníku 2 měření na přístroji Alambeta 3 měření na přístroji FX 3300 4 měření na přístroji Permetest, Grafy, Tabulky, Mapy 0, Schémata, Plany, Mapy 2x ROM obsahující PDF, jedno v tvrdém obalu 1x sešit A3 ROM
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon begin{arab} item Sur Lee et. al. Superlattices and Microstructures 43 (2008), 330-9. item Queivryn, C. et all. Nanomater. Nanotechnol 2014, 4:7, doi 10.5772/58458. item Djerdj, I. et al. Journal of Solid State Chemistry 181 (2008), 1571-81. end{arab}
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject nanočástice cs
dc.subject oxidy cs
dc.subject oxidy těžkých kovů cs
dc.subject lanthanoidy cs
dc.subject elektrospinning cs
dc.subject nanovlákna cs
dc.subject nanoparticles en
dc.subject oxides en
dc.subject heavy metal oxides en
dc.subject lanthanides en
dc.subject electrospinning en
dc.subject nanofibers en
dc.title Příprava nanočástic oxidů těžkých kovů cs
dc.title Preparation of heavy metal oxides nanoparticles en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 21.6.2017 9:11
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2017-06-15
dc.date.committed 2017-05-15
local.faculty Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií cs
local.department.abbreviation KCH
local.identifier.stag 35068
local.degree.programme Nanotechnologie
local.degree.discipline NA
local.faculty.abbreviation FM
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3942
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06537288
dc.subject.verbis metallic oxides en
dc.subject.verbis oxidy kovů cs
dc.subject.verbis nanočástice cs
dc.subject.verbis nanoparticles en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:28:26 cs
local.verbis.studijniprogram KCH Nanotechnologie/Nanomateriály cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account