Dostavba atria Filozofické fakulty na nám. Jana Palacha v Praze.

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Zhoř Jiří, Ing. arch.
dc.contributor.advisor Fránek Zdeněk, prof. Ing. arch.
dc.contributor.author Golovashev, Andrey
dc.contributor.other Skolitel : 54739 Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant : 55858 Pelantová Věra, Ing. Ph.D.
dc.contributor.other Konzultant2 : 66414 Štěpánek Jan
dc.date 2018
dc.date.accessioned 2018-05-02
dc.date.available 2018-05-02
dc.date.submitted 2017-10-02
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/23145
dc.description.abstract Měl jsem za úkol vytvořit dostavbu na Filozofické fakultě. Školní budova se nachází v centru hlavního města. Ve dvoře jsem vymyslel nové prostory pro hosty a uživatele školy. Potom co jsem na filozofické fakultě strávil nějaký čas, jsem začal cítit budovu jako mechanismus, jako stroj. Já si myslím, že škola má fungovat jako organizmus, živý organizmus. Proto dávám do centra organizmu - srdce a mozek, který tam má být. Srdce a mozek jsou nejdůležitější věci. Ty řeší hodně procesů. A zároveň chci, aby fungovali vzájemně. Srdce musí mít klid a pozitivní emoce, proto dávám kavárnu a terásky. Mozek musí myslet nejednosměrně a různostranně. Kvůli tomu navrhuji výstavní prostory, ale když neprobíhá výstava, jsou tam čítárny. Čítárna - to je to první co mně napadlo navrhnout. Škola tyto prostory má, ale úplně dole a bez slunečního světla. Vymyslel jsem takový postup; když se někdo z fakulty chce se uvolnit, vezme si knihu a jde do navržené čítárny, a po cestě si může koupit nápoj v kavárně, potom může nechat knihu v prostoru níže, kde se nachází částečně knihovna. Dále je možnost jít na výstavu, kde se člověk může obohatit což dává smysl pro lidi, kteří studují nebo učí. Výstavní prostory jsou jak pro fakultu, tak i pro veřejnost. Nákup vstupenek je na vrátnici - dole, a pak se jde rovnou do výtahu. Aby hosté výstavy nebloudili po škole, na to jsem zlepšil stávající výtah, a doplnil jsem novým východem na opačnou stranu a zvětšil pro invalidy. Tohle dává možnost hostům projít přes vrátnici, nakoupit lístky a jet výtahem rovnou na horu. Vrátnici jsem také změnil. Vyčistil jsem vstup a dal jsem ji do boku. Zásobování výstavy nebude časté a bude procházet přes stávající výtah v zadní části budovy blízko k vjezdu do dvorů, kde je rampa. Nahoře tohle prochází přes navrhnutou chodbu. Nachází se tam WC včetně i pro invalidy. Fakulta ve stejném patře má taky WC, ale rozhodl jsem, že pokud lidé přijdou na výstavu nebo do kavárny, aby nešli do školy. U každého nového prostoru je světlík, a je možné ho zavřít, když svítí příliš světla. Já jsem kontroloval, jak se točí slunce, a podle toho jsem navrhoval ty funkce i otáčení svítilkou. Třeba čítárna má celoročně světlo. Čítárna má podobu hill-out zóny. Nejsou tam stoly a standartní židle. Prostor, který je spojený s chodbou slouží taky na odpočinek a na workshopy. Ta místnost je svázaná se schodištěm do kavárny. Kde se prodává pečivo a napojí. Vaří se tam jenom káva a čaj. Zásobovaní občerstvení a ostatních potřeb prochází přes jídelní výtah, který se nachází za pokladnou. Chci se vrátit k myšlenkám se srdcem a mozkem. Přijde mi, že dvůr je symbolické místo v uzavřeném čtverci budovy. Kde se hodí ty plavné formy a funkce, které obohatí celou stavbu, a dají ji nový život. Veřejné prostory dávají lidi dohromady, jak já třeba dostavbu s fakultou. Stejně, jako mozek nebo srdce spojuji schodiště s tělem. cs
dc.description.abstract I had the task of completing the Faculty of Philosophy. The school building is located in the center of the capital. In the yard, I have designed new spaces for guests and school users.After spending some time at the philosophical faculty, I began to feel the building as a mechanism, like a machine. I think the school should work as an organism, as a living organism. That is why I create in the center of the organism - the heart and brain that should be there.The heart and the brain are the most important things. They solve many processes. And I want them to work together. The heart must have peace and positive emotions, so I create cafe and terraces. The brain must think flexible and versatile. That's why I suggest the exhibition spaces, but when there is no show, there are reading rooms. Reading room is the first thing I thought to suggest. The school has these spaces that are completely down and without the sunlight. I have invented a process, when someone from the faculty wants to relax, take a book and go to the proposed reading room, and on the way can buy a drink in the cafe, then leave a book in the area below, where the library is partly located. There is also the opportunity to go to an exhibition where people can enrich.Exhibition areas are for the faculty and the public. Purchase of ticket is at the gatehouse. In order for the guests don't go to school I have improved the existing lift and have added a new exit to the opposite side and increased for the disabled people. That gives guests the opportunity to go through the concierge, buy tickets and go up the lift. I changed the reception too. Supplying the exhibition will not be frequent and will go through the existing elevator at the back of the building near the entrance to the courtyard where is the ramp. Above it goes through the designed corridor. There is a toilet, including a disabled room. The faculty on the same floor is also have a toilet, but I decided that if people come to an exhibition or a cafe not go to school.For every new space there is a skylight, and it can be closed when it's necessary. I checked the sun's spinning, and I designed the functions and turning the lamp. For example the reading room has year-round lighting. The reading room has a restroom. There are no tables and standard chairs. The area that is connected with the corridor also serves for rest and workshops. That room is connected with a staircase to a cafe. Where are sold bakery products and drinks. Only coffee and tea are cooked. Refreshments and other supplies go through the dining elevator, located behind the cash desk.I want to go back to my thoughts with heart and brain. It comes to me that the yard is a symbolic place in the closed square of the building. Where are the s smooth forms and functions that enrich the entire building and give it a new life. Public spaces unite people like I connect completion of the construction with the faculty. Like the brain or the heart I connect the stairs with the body. en
dc.format 48
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Tabulky, Plany
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon D - Průvodní zpráva a technická zpráva s bilancí ploch a dosažených parametrů
dc.relation.isbasedon E - 2x sada zmenšených výkresů ve formátu A3 - 1x pro oponenta a 1x pro archivaci v pevné vazbě včetně originálu zadání práce a prohlášení o autorském právu, 2x elektronická podoba všech částí diplomové práce na CD-ROM ve formátu pdf v tvrdém obalu s přesným označením
dc.relation.isbasedon F - V systému STAG (Moje studium-Kvalifikační práce-Doplnit údaje o práci) je nutno vložit veškerá data o práci a soubor obsahující kompletní výkresovou i textovou dokumentaci, průvodní zprávu, technickou zprávu a doplnit související textová pole
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject výstav cs
dc.subject kavárna cs
dc.subject stavba cs
dc.subject velkoměsto cs
dc.subject umění cs
dc.subject geometrie cs
dc.subject kruh cs
dc.subject design cs
dc.subject architektura cs
dc.subject atrium cs
dc.subject skladba cs
dc.subject městský cs
dc.subject čítárna cs
dc.subject Architecture en
dc.subject building en
dc.subject atrium en
dc.subject city en
dc.subject urban en
dc.subject design en
dc.subject geometry en
dc.subject art en
dc.subject composition en
dc.subject lines en
dc.subject cafe en
dc.subject exhibition en
dc.subject library en
dc.subject terrace en
dc.subject workshop en
dc.title Dostavba atria Filozofické fakulty na nám. Jana Palacha v Praze. cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 19.3.2018 7:47
dc.degree.level Ing. arch.
dc.date.defense 2018-02-08
dc.date.committed 2018-01-15
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
local.identifier.stag 37681
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis 565795
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 06:18:11 cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account