Disertační práce

DSpace Repository

Disertační práce

Recent Submissions

 • Šafařík, Radek
  Tato disertační práce se zabývá problematikou tvorby systémů automatického rozpoznávání řeči (ASR), respektive efektivní adaptací již existujícího systému na nový jazyk. Současné ASR systémy mají modulární architekturu a ...
 • Maryšková, Milena
  V posledních desetiletích se ve vodních zdrojích začaly akumulovat polutanty, které negativně ovlivňují zdraví organizmů i při nízkých koncentracích. Některé enzymy z třídy oxidoreduktáz však mají schopnost oxidovat ...
 • Shrestha, Rojina
  V současnosti je všeobecně přijímaná strategie managementu a ukládání radioaktivního odpadu v úložišti hluboko v geologickém masivu. Zatímco fyzikálně-chemické aspekty úložiště jsou již desetiletí pečlivě studované s cílem ...
 • Antoš, Vojtěch
  Disertační práce je zaměřena na vývoj a využití nanostrukturovaných sorbentů, konkrétně nanovlá-ken s použitím v analytické chemii pro metodu mikroextrakce tuhou fází (SPME). Nanovlákna byla pro tyto účely připravena z ...
 • Braier, Zdeněk
  Disertační práce je zaměřena na analýzu chování a měření lineárního motoru s dynamicky (pružně) uloženou kmitající hmotou na plochých pružinách. Prvním cílem práce je teoretická analýza a simulace chování motoru spolu s ...
 • Behera, Promoda Kumar
  Předložená práce se zabývá chováním geopolymerů plněných anorganickými vlákennými částicemi při zvýšené teplotě 200, 400 a 800 oC. Čedičový vláknitý odpad Pro výběr anorganických plniv byl zohledněn požadavek zvýšené tepelné ...
 • Mertová, Iva
  Setkání přízí ve tkanině je důležitým parametrem. Na základě znalosti setkání je možné plánovat spotřebu materiálu na osnovu i potřebnou délku útku pro požadovanou délku tkaniny. Má tedy zásadní vliv na spotřebu materiálu. ...
 • Garan, Maryna
  Cílem této práce je vytvoření spojení mezi Bayesovskými sítěmi a parametrickou identifikací dynamických systémů. Nejprvé byl zpracován průzkum dostupné literatury a byly zformulovány důležité teoretické základy. Poté jsou ...
 • Kovalenko, Iaroslav
  Aditivní výroba je velice rychle se rozvíjející oblast inženýrství, která se postupně přestává používat výhradně pro prototypování. Historicky první 3D tiskárny stavěné na vytvrzování fotopolymerů dostaly nový impulz s ...
 • Barák, Jan
  Kvalita životního prostředí nejen vně, ale i uvnitř budov se dostává do popředí zájmu odborníků, jelikož značně ovlivňuje efektivitu pracovních procesů i citelnou vnímanou pohodu. Ze široké škály ovlivnitelných faktorů je ...
 • Tran Xuan, Tien
  - Derivation of the analytical model of the pneumatic spring system with lumped parameters + Analysis of the system using a multidisciplinary approach. + Numerical simulation of the model for different working ...
 • Hubáček, Tomáš
  Zařízení na bázi nitridových polovodičů jsou součástí našeho každodenního života. Rozšířená a používaná jsou například v modrých světlo emitujících diodách. Tato práce zkoumá novou možnost využití nitridových polovodičů, ...
 • Matějů, Lukáš
  Disertační práce je věnována dvěma si blízkým řečovým úlohám a následně jejich použití v online prostředí. Konkrétně se jedná o úlohy detekce řeči a detekce změny mluvčího. Ty jsou často nedílnou součástí systémů pro ...
 • Pelloneová, Natalie
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou hodnocení vlivu klastrových organizací na finanční výkonnost členských podnikatelských subjektů. Obecně se pojem klastr používá pro označení vzájemně propojených ...
 • Riegr, Tomáš
  Obecná potřeba přepravy objektů je jednou ze základních součástí většiny lidských činností. Překládaná práce se zaměřuje pouze na úzkou oblast přepravy objektů v materiálovém toku výrobního procesu a snaží se řešit ...
 • Hujer, Jan
  Disertační práce je zaměřena na experimentální výzkum kolapsu kavitačních bublin a jejich struktur v blízkosti povrchů. Účinky kolapsu byly vyhodnocovány na základě měření impaktních sil pomocí piezoelektrických PVDF senzorů ...
 • Řidký, Václav
  Disertační práce je zaměřena na paralelní numerické výpočty proudění na pohyblivých sítích v prostředí OpenFOAM a Vectis. Oba výpočetní softwary využívají k diskretizaci rovnic metodu konečných objemů s ALE (Arbitrary ...
 • Kořínek, Tomáš
  Práce se zabývá možností snížení zdraví škodlivých látek v místnosti pomocí procesu adsorpce. Kvalita vnitřního ovzduší byla analyzována pomocí měření v učebnách a kancelářích. V práci je dále popsán proces adsorpce z ...
 • Kučerová, Monika
  Disertační práce se zabývá výzkumem lokálního smrštění biopolymerů v závislosti na vybraných vstřikovacích (rychlostních, tlakových a teplotních) parametrech procesu (dotlak, teplota taveniny, vstřikovací rychlost) a také ...
 • Borůvka, Martin
  Disertační práce se zabývá komplexním výzkumem přípravy, modifikace a zpracování bio-kompozitních systémů s využitím nanokrystalů celulózy (CNC). Jako primární matrice bio-kompozitů byl zvolen polylaktid (PLA), cenově ...

View more