Edukace pacienta po laparoskopické cholecystektomii

Abstract
Nedílnou součástí práce všeobecné sestry je edukace pacienta. Při vhodně zvolené edukaci a jejím efektivním provedením se edukace významně podílí na celkovém průběhu hospitalizace i rekonvalescence. Bakalářská práce se zabývá edukací pacienta po laparoskopické cholecystektomii. Teoretická část je zaměřena na teorii edukace, anatomii žlučníku a žlučových cest. Na onemocnění žlučníku, léčbu a diagnostiku. Dále na výživu, pohybový režim a péči o ránu. Výzkumná část se zabývá analýzou vyhodnocením dat z dotazníkového šetření, které zkoumá informovanost pacientů. Výstupem práce je edukační materiál.
An integral part of the work of a nurse is patient education. With appropriately chosen education and its effective implementation, education significantly contributes to the overall course of hospitalization and convalescence. The bachelor thesis deals with patient education after laparoscopic cholecystectomy. The theoretical part is focused on the theory of education, anatomy of the gallbladder and bile ducts. For gallbladder diseases, treatment and diagnosis. Furthermore, nutrition, exercise regime and wound care. The research part deals with the analysis and evaluation of data from a questionnaire survey, which examines patient awareness. The output of the work is educational material.
Description
Subject(s)
Edukace, výživa, pohyb, péče o ránu, Education, nutrition, exercise, wound care
Citation
ISSN
ISBN