Aktivity vybraných sborů dobrovolných hasičů jako volnočasové instituce v Královéhradeckém regionu dříve a nyní

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Hrdina Milan, PhDr. Ing. : 60109
dc.contributor.advisor Picková Helena, Mgr. Ph.D. : 63434
dc.contributor.author Macháčková, Lucie
dc.date.accessioned 2021-04-26T17:49:04Z
dc.date.available 2021-04-26T17:49:04Z
dc.date.submitted 2019-1-25
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/159983
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami vybraných sborů dobrovolných hasičů v Královéhradeckém kraji. V první části je popsána obecná historie sborů dobrovolných hasičů v Čechách a zároveň i jejich současnost. Dále je zde stručný popis hasičské hry Plamen pro děti a požárního útoku pro dospělé. V neposlední řadě je zde popsána i vývojová psychologie od období předškolního věku až po období pokročilé dospělosti včetně osobnosti vedoucího mladých hasičů.Ve druhé části práce je vypracována analýza pěti vybraných sborů dobrovolných hasičů z Královéhradeckého kraje. Jsou jimi SDH Roudnice, Dobřenice, Osice, Libčany a Sedlice. Dalším z cílů bylo provedení komparace činnosti sboru dobrovolných hasičů dříve a nyní. Hlavními výzkumnými metodami, které sloužily ke sběru dat, byly polostrukturované rozhovory a analýzy dokumentů a historických pramenů. cs
dc.description.abstract The presented bachelor thesis deals with leisure activities of selected volunteer fire brigades in the Hradec Králové region. The first part describes the general history of volunteer fire brigades in the Czech Republic and their present. There is also a brief description of the fire game Flame for children and fire attack for adults. Last but not least, developmental psychology from the period of preschool age to the period of advanced adulthood is described here, including the personality of the head of young firefighters.In the second part of the work is an analysis of five selected volunteer fire brigades from the Hradec Králové region. They are SDH Roudnice, Dobřenice, Osice, Libčany and Sedlice. Another goal was to make a comparison of the activities of the volunteer Fire Brigade before and now. The main research methods used to collect data were semi-structured interviews and analyzes of documents and historical sources. en
dc.format 65 s.
dc.format.extent Ilustrace
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon 1)HÁJEK, Bedřich, Břetislav HOFBAUER a Jiřina PÁVKOVÁ. Pedagogické ovlivňování volného času: současné trendy. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-473-1.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 2)KLIMTOVÁ, Hana. Pohybové hry pro 1. stupeň základní školy. Brno: Tribun EU, 2009. Knihovnicka.cz. ISBN 978-80-7399-864-6.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 3)KULHAVÝ, Martin. Metodika plnění disciplín požárního sportu. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-091-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 4)VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon 5)VELIČKO, V. M, S. I TIMOŠENKO a J. I PANKOV. Současný požární sport. Praha: TEPS, 1989. Knižnice požární ochrany (Tisková ediční a propagační služba). ISBN 80-7065-016-8.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Sbor dobrovolných hasičů cs
dc.subject hasiči cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject hasičský sport cs
dc.subject Volunteer fire brigade en
dc.subject firefighters en
dc.subject leisure en
dc.subject leisure activities en
dc.subject fire sports en
dc.title Aktivity vybraných sborů dobrovolných hasičů jako volnočasové instituce v Královéhradeckém regionu dříve a nyní cs
dc.title Activities of selected a Voluntary Firefinghter Unit´s as a Leisure Time Management Institution in Hradec Králové Region in Past and Present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2021-3-4
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2021-01-19
dc.date.committed 2019-12-16
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická cs
local.department.abbreviation KPP
dc.identifier.signature V 202102641
local.identifier.stag 39337
local.degree.programme Vychovatelství
local.degree.discipline PVC
local.faculty.abbreviation FP
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B7505
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 2641
local.identifier.author P16000462
local.note.secrecy Povoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account