Struktura a vlastnosti listových a žakárských tkanin

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Kolčavová Sirková, Brigita
dc.date.accessioned 2020-09-14T06:42:17Z
dc.date.available 2020-09-14T06:42:17Z
dc.date.issued 2019-11
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/157629
dc.description.abstract Struktura tkaniny jak listové, tak žakárské definuje kvalitu tkaniny a značně ovlivňuje nejen užitné, mechanické a povrchové vlastnosti, ale také vlastnosti estetické. Obecně je možné strukturu tkaniny vyjádřit na základě plošné a prostorové geometrie. Plošnou geometrii tvoří údaje hodnotící tkaninu z hlediska vnějšího uspořádaní jak vzoru, tak nití v jednotlivých soustavách. Plošnou geometrií je definovaná konstrukce tkaniny ve vztahu k vstupnímu materiálu, provázání nití a dostavě nití ve tkanině. Prostorovou geometrii tvoří údaje hodnotící tkaninu z hlediska vnitřního uspořádaní nití v jednotlivých soustavách. Cílem habilitační práce je rozbor a definice základních parametrů struktury listových a žakárských tkanin ve vztahu k plošné a prostorové geometrii tkaniny. Následně na základě strukturálních parametrů navrhnout modelovou představu listových a žakárských tkanin, která umožní predikovat vybrané vlastnosti tkanin v ustáleném stavu. Ty mohou být využity pro možné posouzení vhodnosti aplikace tkanin ještě před jejich vlastní výrobou. Cílem uvedených kapitol habilitační práce není sledování struktury listových a žakárských tkanin v rámci dynamických procesů spojených s tvorbou tkaniny na tkacím stroji. Plošná a prostorová geometrie tkanin je stěžejní pro modelování jak dynamických procesů spojených s tvorbou tkaniny, tak statických procesů spojených s definicí vlastností tkaniny v ustáleném stavu. Vliv struktury tkaniny (materiálu, provázání, dostavy) lze s dostatečnou přesností zachytit na základě zjednodušujících předpokladů navržených modelů tkaniny určených k hodnocení užitných, mechanických i povrchových vlastností. Modelová představa tkaniny vychází z předpokladu, že základní rozměry strukturálních prvků jsou již neměnné. Pro sledování závislostí mezi strukturou a výslednými vlastnostmi tkaniny je možné pracovat s teoretickými úvahami a modely, mnohdy doplněnými empirickými poznatky s vhodnou matematickou formulací. Dostatečně operativní model struktury tkaniny popisující morfologii tkaniny může být použit v numerických modelech (Metoda Konečných Prvků) pro simulaci a možné hodnocení chování tkanin při změnách sil a deformací v čase. cs
dc.description.abstract The structure of dobby and jacquard woven fabric defines and influences the mechanical properties, end-use and surface properties as well as aesthetic properties. Generally, woven fabric structure can be expressed on the basis of the planar and spatial geometry. The planar geometry evaluates woven fabric in terms of the outer arrangement of the pattern as well as threads in the individual directions. The parameters of the planar geometry creates woven fabric construction in relation to the input material, the interlacing of the threads as well as warp and weft set. The spatial geometry evaluates woven fabric in terms of the inner arrangement of the threads in the individual direction of woven fabric structures. The aim of the thesis is the analysis and definition of the basic parameters of dobby and jacquard woven structure in relation to the planar and spatial geometry of the fabric. Subsequently, on the basis of structural parameters to propose a model imagination of dobby and jacquard woven structure, which will allow us to predict selected properties of fabrics in a steady state. These properties can be used for evaluation of suitability of woven fabric in relation to its application before fabric manufacturing. The aim of the thesis chapters is not to monitor the structure of dobby and jacquard fabrics within the dynamic processes associated with the solution of individual fabric forming nodes on a weaving machine. The influence of woven fabric structure can be captured with sufficient precision on the basis of simplistic assumptions of proposed woven fabric models intended for evaluation of the mechanical, and end-use as well as surface properties. A model imagination of dobby and jacquard woven structure is based on the assumption that the basic dimensions of structural elements are already invariable. During evaluation of the dependences between woven fabric structure and resulting fabric properties it is possible to work with theoretical considerations and models often supplemented with empirical findings related to appropriate mathematical formulation. A sufficiently operative model of woven fabric structure which describe woven fabric morphology can be used in numerical models (Finite Element Method) for simulation as well as evaluation of woven fabric behaviour based on changes of forces and deformations over time. en
dc.format.extent 82 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.subject listové tkaniny cs
dc.subject žakárské tkaniny cs
dc.subject struktura tkaniny cs
dc.subject plošná geometrie tkaniny cs
dc.subject prostorová geometrie tkaniny cs
dc.title Struktura a vlastnosti listových a žakárských tkanin cs
dc.title Structure and properties of dobby and jacquard woven fabric en
local.faculty Fakulta textilní


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account