Cena hejtmana Libereckého kraje

Permanent URI for this collection

Cílem udělení Ceny hejtmana Libereckého kraje je ocenit vynikající výsledky ve vzdělávací i vědeckovýzkumné činnosti, kterých dosáhli absolventi Technické univerzity v Liberci při svém studiu na TUL a podpořit tak jejich osobní rozvoj.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Dětská opera na 1. stupni základní školy
  Lengyelová, Lenka; Konvalinková Jana, MgA. Ph.D. : 56569
  Práce představuje metodický postup nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách autorů Jaroslava Uhlíře a Zdenka Svěráka se žáky 3. - 5. ročníku základní školy v podmínkách běžné výuky vzdělávacího oboru Hudební výchova. Teoretická část se věnuje pojmu malotřídní škola, představuje blíže Základní školu Světlá pod Ještědem. Uvádí organizaci a složky hudební výchovy na prvním stupni základní školy. Charakterizuje specifika dítěte mladšího školního věku a věnuje se možnostem jeho hudebního rozvoje, práci s dětským hlasem, rozvoji intonačního a rytmického cítění. Zamýšlí se nad přínosem hudebně pohybových činností ve výuce a nad rozvojem hudebně dramatického projevu. V teoretické části je vymezen pojem opera a uvedeny rozdíly mezi operou pro děti a dětskou operou. Práce vyzdvihuje význam tvorby pro děti autorské dvojice Uhlíř-Svěrák a zejména se věnuje jejich dětským operám. V závěru se zaměřuje na význam pohádky v životě dítěte a seznamuje s obsahem a okolnostmi vzniku autorské adaptace pohádky O dvanácti měsíčkách od Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena. Praktická část obsahuje metodické listy, které vedou k postupnému nastudování dětské opery O dvanácti měsíčkách. Součástí metodik jsou motivační aktivity, hry a názorná hlasová a rytmická cvičení směřující k rozvoji hudebních schopností a dovedností dítěte. Stěžejní částí metodických listů jsou náměty k nastudování jednotlivých částí dětské opery. Zvláštní kapitoly praktické části obsahují vhodná doporučení k inscenaci dětské opery na jevišti.
 • Item
  Provinění proti národní cti v jazykově odlišných regionech. Malá retribuce na Jablonecku a Železnobrodsku
  Remsová, Monika
  Diplomová práce se zabývá problematikou ''malé retribuce'' v poválečném Československu, kterou prováděly trestní nalézací komise. Detailní pozornost je věnována zákonným normám, jež průběh ''malé retribuce'' ovlivňovaly, a jejich uplatňování v činnosti konkretních Trestních nalézacích komisí v Jablonci nad Nisou a Železném Brodě, jazykově odlišných regionech. Tyto komise vykazují shodné i odlišné znaky. Diplomová práce analyzuje personální zabezpečení komisí, průběh vyšetřování a trestního řízení. Porovnává počty projednaných případů, trestní nálezy a provinění. Jako primární zdroj posloužily fondy uložené ve Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou týkající se ''malé retribuce''.
 • Item
  Potenciální slučování obcí na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant
  Heinzl, Michal; Böhm Hynek, Mgr. Ph.D.; Skolitel : 55634 Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.; Konzultant : 61653 Málek Jiří, Ing. Ph.D.; Konzultant2 : 63803 Vlašánek Petr
  Práce se zabývá potenciálním slučováním obcí ve správním obvodu ORP Frýdlant, přičemž první část se zaměřuje na problematiku obcí, právní možnosti územních změn a na výhody a nevýhody slučování. Druhá část se pak věnuje hlavnímu cíli práce, kterým je analýza vybraných obcí a posouzení možnosti jejich možné integrace.