Hodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohled

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Brabec Zdeněk, Ing. Ph.D. : 58452
dc.contributor.author Fedorová, Dominika
dc.date.accessioned 2019-06-25T17:27:32Z
dc.date.available 2019-06-25T17:27:32Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152811
dc.description.abstract Tato bakalářská práce poskytuje pohled na dlouhodobý majetek z účetního a daňového hlediska. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je na základě rešerše odborné literatury definován dlouhodobý majetek z pohledu zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Důležitou část této bakalářské práce tvoří analýza účetních a daňových odpisů, které jsou představeny v teoretické části a následně demonstrovány na příkladech z praxe. Praktická část se zabývá výpočtem účetních a daňových odpisů různými způsoby a jejich porovnáním s cílem vybrat nejlepší způsob odpisování pro zvolený podnik. To vše ovšem za předpokladu, že je dodrženo reálné opotřebení majetku. Odpisy jsou počítány pro vybraný majetek a poskytují pouze názorný pohled na majetek podniku. cs
dc.description.abstract This bachelor thesis provides an insight into long-term assets from an accounting and tax perspective. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the theoretical part based on the literature review fixed assets are defined from accounting and taxation point of view. An important part of this thesis consists the analysis of accounting and tax depreciation, which are presented in the theoretical part and the calculations are demonstrated with the help of practical examples. The practical part deals with the calculation of accounting and tax depreciation in various ways. The aim of the thesis is to find the best method of depreciation for the selected company. All this is provided by reflecting the real depreciation of assets. Depreciation is calculated for the selected fixed assets and it provides only an illustrative view of these assets. en
dc.format 64
dc.format.extent 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject dlouhodobý hmotný majetek cs
dc.subject odpisy daňové cs
dc.subject odpisy účetní cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject základ daně z příjmů cs
dc.subject accounting en
dc.subject accounting depreciation en
dc.subject tangible fixed assets en
dc.subject tax base en
dc.subject tax depreciation en
dc.title Hodnocení vybraných položek rozvahy - účetní a daňový pohled cs
dc.title The Evaluation of Selected Items of the Balance Sheet - the Accounting and Tax Perspective en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-21
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-21
dc.date.committed 2020-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KFÚ
dc.identifier.signature V 201900799
local.identifier.stag 38566
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581946
dc.subject.verbis capital assets en
dc.subject.verbis accounting en
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis investiční majetek cs
dc.subject.verbis účetnictví cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 799
local.identifier.author E16000460
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:38 cs
local.verbis.studijniprogram KFÚ Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account