Zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor
dc.contributor.advisor Gurinová Kateřina, Ing. Ph.D. : 54864
dc.contributor.author Kučerová, Pavlína
dc.date.accessioned 2019-06-16T04:05:28Z
dc.date.available 2019-06-16T04:05:28Z
dc.date.submitted 2018-10-1
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152700
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku. Teoretická část popisuje poznatky, potřebné pro zpracování praktické části práce, týkající se finanční analýzy, časových řad, regresní a korelační analýzy. V praktické části je nejdříve sestavena časová řada ekonomických ukazatelů, z této časové řady vychází navazující analýzy. Analýz vybraných ekonomických ukazatelů ve sledovaném časovém období deseti let je v bakalářské práci provedeno hned několik. Mezi tyto analýzy patří trendová analýza, která obsahuje vyrovnání časové řady vybraných ekonomických ukazatelů a také analýza závislostí, která hodnotí vztahy mezi těmito ekonomickými ukazateli. V poslední části práce jsou zhodnoceny vybrané ekonomické ukazatele včetně zhodnocení sestavených modelů a vztahů mezi těmito ukazateli. Obsahem je také návrh na zlepšení. cs
dc.description.abstract The topic of this thesis is Evaluation Dependence of Selected Economic Indicatorscompany. The theoretical part describes knowledge necessary for the practical part, related to financial indicators, time series, regression and correlation analysis. In the practical part it is firstly compiled time series of economic indicators. From this time series proceed analysis. Analysis of selected economic indicators are in time period of ten years. The first analysis is trend analysis which contains equalization of time series of selected economic indicators. The second analysis is analysis of dependencies which evaluates dependence between these economic indicators. In the last part are evaluated selected economic indicators including evaluation of assembled models and dependence between these indicators. There is also included suggestion for improvement. en
dc.format 58 s.
dc.format.extent Tabulky 0
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject analýza závislostí cs
dc.subject časová řada cs
dc.subject ukazatele finanční analýzy cs
dc.subject regresní analýza cs
dc.subject analysis of dependencies en
dc.subject indicators of financial analysis en
dc.subject regression analysis en
dc.subject time series en
dc.title Zhodnocení závislostí vybraných ekonomických ukazatelů podniku cs
dc.title Evaluation Dependence of Selected Economic Indicators company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-21
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-05-21
dc.date.committed 2020-5-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KSY
dc.identifier.signature V 201900689
local.identifier.stag 38683
local.degree.programme Ekonomika a management
local.degree.discipline PE
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581559
dc.subject.verbis economic indicators en
dc.subject.verbis managerial economics en
dc.subject.verbis financial analysis en
dc.subject.verbis ekonomické ukazatele cs
dc.subject.verbis finanční analýza cs
dc.subject.verbis podniková ekonomika cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 689
local.identifier.author E16000065
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:27 cs
local.verbis.studijniprogram KSY Ekonomika a management/Podniková ekonomika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account