Hygienicko - epidemiologický režim na operačním sále

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Köhlerová, Barbora
dc.date.accessioned 2019-01-21T00:58:15Z
dc.date.available 2019-01-21T00:58:15Z
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/150587
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je hygienicko-epidemiologický režim na operačním sále. Cílem práce je zjistit, zda personál operačních sálů dodržuje hygienicko-epidemiologický režim, dodržuje předepsanou dobu expozice chirurgické dezinfekce rukou a předepsanou dobu expozice dezinfekce operačního pole. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá organizací a koordinací provozu na operačních sálech a hygienicko-epidemiologickým režimem a jednotlivými ošetřovacími technikami, které jej umožňují dodržovat. Výzkumná část analyzuje dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v Krajské nemocnici Liberec, a.s. Výstupem z bakalářské práce bude prezentace výsledků z výzkumného šetření prováděného na Centrálních operačních sálech Krajské nemocnice Liberec, a. s. v dodržování hygienicko-epidemiologického režimu metodou pozorování při nejčastějších činnostech, které narušují aseptické prostředí operačních sálů. cs
dc.description.abstract The theme of this thesis is hygienic-epidemiological regime in the operating room. The aim is to identify whether the perioperative nurses respects hygienic-epidemiological regime, observance with the prescribed duration of exposure of surgical hand disinfection and disinfection of the surgical field exposure. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the organization and coordination of the operation in the operating theaters and hygienic - epidemiological regime and different techniques that allows regime to follow. The research analyzes observance of hygienic - epidemiologic regime in Regional hospital. In conclusion of the bachelor thesis there will be presentation of the results from research of compliance of hygienic-epidemiological regime using observation of the most common activities that undermine the aseptic environment operating theaters. Research took place in the Central operating theaters in Liberec Regional Hospital. en
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.title Hygienicko - epidemiologický režim na operačním sále cs
dc.title.alternative Hygienic and epidemiological regime in the operating room en
dc.type bakalářské práce cs
local.faculty Ústav zdravotnických studií cs
dc.identifier.signature V 4/16 Zb
local.faculty.abbreviation BAK
local.note.administrators Stare VSKP
local.identifier.verbis kpw06520616
dc.subject.verbis operační sály cs
dc.subject.verbis dezinfekce cs
dc.subject.verbis sterilizace (hygiena) cs
dc.subject.verbis operating theatres en
dc.subject.verbis desinfection en
dc.subject.verbis sterilization (medicine) en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:45 cs
local.verbis.studijniprogram FZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestra cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account