Vysokoškolské práce

DSpace Repository

Vysokoškolské práce

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Vu, Hong Van : A14000092
  Práce vychází ze záznamů videohovorů vedených prostřednictvím webových a mobilních aplikací a kreseb mimoděk při tom pořizovaných. Snaží se poukázat na možné vztahy aktuálního hovoru a kresby vznikající prostřednictvím ...
 • Pokorná, Michaela : E16000336
  Diplomová práce se zabývá mapováním hodnotových toků. Předmětem práce je charakteristika hodnotových toků materiálových i informačních v souvislosti s využitím jedné z logistických metod štíhlé výroby, kterou je právě ...
 • Kociánová, Lucie : E16000331
  Diplomová práce Lean management a aplikace jeho principů v podnikové praxi se zabývá analýzou aplikace lean managementu ve vybraném ekonomickém subjektu a návrhem doporučení na zlepšení ve vybraných oblastech interního ...
 • Kolomazníková, Eliška : E16000321
  Diplomová práce se zabývá finanční výkonností podniku a jejím hodnocením prostřednictvím vybraných tradičních a pokročilejších ukazatelů. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první části jsou uvedena teoretická ...
 • Horčička, Michael : E16000317
  Tato diplomová práce je zaměřena na tematiku systému řízení výroby podniku včetně vybraných oblastí finančního účetnictví v české společnosti KOVO-LEMINI, s. r. o. V rámci zkoumané problematiky se text primárně orientuje ...
 • Šourková, Jana : E16000311
  Diplomová práce se zabývá mezigeneračním předáváním rodinných firem v oblasti rodinného podnikání. V úvodní části je provedena odborná rešerše problematiky v zahraniční a tuzemské publikaci. Jsou vymezeny nejdůležitější ...
 • Šimoník, Filip : E16000309
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vybraných podnikových procesů společnosti Technické služby města Liberce a.s. V první části práce jsou vymezené zásadní pojmy potřebné k pochopení problematiky fungování městem vlastněné ...
 • Rybín, David : E16000304
  Diplomová práce se zaměřuje na vytvoření návrhu nového produktu pro konkrétní podnik. Práce obsahuje zpracovanou odbornou rešerši k dané problematice v rozsahu potřebném pro vypracování praktické části. Dále je práce ...
 • Líman, Petr : E16000299
  Diplomová práce se soutředí na oblast transakčních operací se specifickym zaměřením na manažerské odkupy. Práce zahrnuje charakterizaci a vymezení jednotlivých druhů fúzí a akvizic včetně rozlišení specifických druhů ...
 • Kroupová, Michaela : E16000298
  Tématem této diplomové práce je adaptace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Práce obsahuje teoretická východiska nejprve v podobě základních činností řízení lidských zdrojů a jejich provázanosti s adaptací zaměstnanců a ...
 • Hůlka, David : E16000295
  Diplomová práce se zabývá obnovou tradice zaniklého provozu v oblasti zpracování rostlinné výroby. Cílem diplomové práce je navržení podnikatelského plánu, který by pomohl získat potřebné finance na jeho realizaci s následkem ...
 • Doubková, Blanka : E16000292
  Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou doplňkového penzijního spoření jako součásti důchodového systému České republiky. Hlavní náplní teoretické části je popis systému doplňkového penzijního spoření včetně jeho ...
 • Běťáková, Alžběta : E16000171
  Slovensko není pouze sousedícím státem s Českou republikou, ale je i významným obchodním partnerem. V minulých letech fungovaly tyto dvě země jako celek, a tak je logické, proč firmy na tento trh vstupují, anebo na něm již ...
 • Grošup, Tadeáš : E16000051
  Tématem bakalářské práce je zhodnocení současného stavu výskytu reklamací a vadných kusů zachycených při výstupní kontrole pomocí vhodných statistických metod ve vybraném podniku. Úvodní část práce je věnována teoretickým ...
 • Soprová, Pavlína : E15000749
  Tématem této diplomové práce je Marketingoví plán pro malou nebo střední firmu. Cílem práce je analyzovat vnitřní a vnější prostředí firmy a na základě toho vytvořit konkrétní marketingoví plán. Úvod teoretické části je ...
 • Jonášová, Klára : E15000737
  Bakalářská práce Vstup firmy na zahraniční trh jako konkurenční výhoda se zabývá expanzí vybrané společnosti na zahraniční trh. Cílem práce je provést analýzu vybraného zahraničního trhu, doporučit vhodnou formu expanze, ...
 • Mazancová, Marcela : E15000733
  Tato bakalářská práce se zabývá právní úpravou smlouvy o zájezdu v rámci legislativy České republiky a Evropské unie. Hlavní náplní je charakteristika smlouvy o zájezdu, smluvních stran, jejich ...
 • Kouřilová, Barbora : E15000732
  Bakalářská práce s názvem Personální marketing vybraného subjektu v oblasti cestovního ruchu se zabývá teoretickými východisky a charakteristickými vlastnostmi personálního marketingu s návazností na marketingový mix, jenž ...
 • Vetešníková, Monika : E15000719
  Bakalářská práce se zabývá problematikou informačních toků ve vybraném podniku. Věnuje se analýze jednotlivých toků informací, jejich zhodnocení a případně nástinu opatření, která by společnosti mohla napomoci vybrané ...
 • Novák, Jakub : E15000708
  Cílem této bakalářské práce je komparativní deskripce vymezení, oceňování, odpisů, vyřazení a leasingu dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ...

View more