Vysokoškolské práce

DSpace Repository

Vysokoškolské práce

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Šírková, Lucie : T13000336
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem Phrixova zákrutového koeficientu 100% lněné rotorové příze na její vlastnosti. Sledovanými vlastnostmi jsou pevnost, tažnost, hmotná nestejnoměrnost, vady v přízi a chlupatost. Rešeršní ...
 • Masařová, Jana : P16000690
  Práce mapuje možnosti využití mediace jako komunikačního prostředku a nástroje při řešení problémů a konfliktů ve školním prostředí. Představuje obecnou teorii týkající se konfliktu i mediačního řešení. Autorka objasňuje ...
 • Peerová, Marie : P16000673
  Tato diplomová práce se zabývá lingvistickou analýzou dvou raně novohornoněmeckých textů, tzv. letáků, z doby vlády Fridricha Falckého v Království českém. Texty, které navazují na úvod do historie českých zemí 17. století, ...
 • Šulitková, Jana : P15000690
  Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze a inkluzivního vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v současné základní škole. Teoretická část obsahuje základní pojmy týkající se inkluze, legislativu, historický ...
 • Týmalová, Eva : P15000556
  Bakalářská práce se zabývá rizikovým chováním dětí a mládeže. Zaměřuje se na charakteristiku rizikového chování v kontextu etopedie a na jeho jednotlivé dělení. Popisuje období dospívání jako rizikové období pro vznik a ...
 • Strejčková, Iva : P15000550
  Bakalářská práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče. Cílem bakalářské práce je zjistit míru informovanosti o možnostech náhradní rodinné péče v České republice a zjistit možné překážky v její realizaci u populace ...
 • Polanská, Barbora : P15000547
  Bakalářská práce se zaměřuje na samostatné bydlení osob s mentálním postižením. Teoretická část obsahuje obecné informace o mentálním postižení a zabývá se sociálními službami, zejména v oblasti služeb souvisejících s ...
 • Kabeleová, Petra : P15000541
  Bakalářská práce se zabývá rolí speciálního pedagoga v sociální službě. Je rozdělena do dvou stěžejních částí teoretické a empirické. Teoretická část se za podpory odborných zdrojů věnuje vymezení termínů z oblasti speciální ...
 • Görnerová, Hanna : P15000537
  Bakalářská práce se zabývá problematikou rodiny jako rizikového faktoru problémového chování dítěte do předškolního věku. Tato práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části je z mnoha různých ...
 • Fojtová, Valerie : P15000536
  Bakalářská práce pojednává o problematice reedukace specifických poruch učení. Mapuje znalosti o reedukaci učitelů 1. stupně základních škol v Liberci a zaměřuje se na podmínky, které školy poskytují učitelům pro využití ...
 • Benešová, Jitka : P15000461
  Tato bakalářská práce se soustředí na aktivity, které pomohou žákům 2. stupně základní školy odlišit předpřítomný čas od minulého prostého a přítomného prostého času.Teoretická část se zabývá důvody, proč vyučovat či ...
 • Holden, Lucie : P15000394
  Práce sleduje vývoj a změny charakteristik amerického nacionalismu v jeho vzniku a dalším vývoji. Ukazuje specifika amerického nacionalismu vyplývající z jeho sociokulturních kontextů, které ho odlišují od evropských ...
 • Cesarová, Eliška : P15000385
  Cílem této bakalářské práce je analýza teorie nacionalismu v podání Ernesta Gellnera, ve které vysvětluje, za jakých podmínek nacionalismus může vzniknout a jak se poté dále vyvíjí. Druhá část práce se zabývá typologií ...
 • Vokáčová, Nikola : P15000372
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu vybraných idiomů z románu Kdo chytá v žitě. Jejím hlavním cílem je popis, analýza a následná interpretace způsobu, jakým byly vybrané anglické idiomy přeloženy do ...
 • Šoltysová, Tereza : P15000085
  Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj a charakteristiku sportovního aerobiku. Práce přináší základní informace o aerobiku a jeho historii v rámci ČR, ale i na světové úrovni. Hlavním cílem práce je charakteristika sportovního ...
 • Kočová, Markéta : P15000082
  Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat vliv materiálu závodních plavek na výkon sportovce. Úvodní část představuje historii plavání a je zaměřena na charakteristiku plaveckého výkonu. Následně jsou popsány jednotlivé ...
 • Polnický, Radek : P14000488
  Hlavním cílem práce bylo sestavení sborníku posilovacích cviků s obouručními a jednoručními činkami. Dílčími cíli bylo sestavení fotomateriálu obsahující technické prvky provedení cviků a v dalších kapitolách popsání ...
 • Železná, Michaela : P14000484
  Tématem bakalářské práce je protirežimní demonstrace 28. října 1988 u příležitosti sedmdesátého výročí vzniku Československa. Text pojednává o přípravách demonstrace, činnosti nezávislých iniciativ a v neposlední řadě také ...
 • Wolfová, Diana : P14000170
  Tématem bakalářské práce je Hra a její význam v předškolním věku dítěte. Cílem bakalářské práce je zjistit názory učitelek mateřských škol na význam hry a na požadavky na hru u dětí předškolního věku a zjistit, za jakých ...
 • Nýdrlová, Kateřina : P14000159
  Bakalářská práce je věnována problematice alternativní a augmentativní komunikace. Teoretická část vymezuje klíčové pojmy úzce související s tématem, zabývá se komunikací, narušenou komunikační schopností jako hlavním ...

View more