Vysokoškolské práce

DSpace Repository

Vysokoškolské práce

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Sturm, Martin : S14000627
  STURM, M. Design Optimization of Linear Vibratory Conveyors. Liberec: Department of Machine Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, 2018. 114 pages dissertation, leading: ...
 • Černý, Pavel : S11000803
  Cílem disertační práce byla příprava kompozitních materiálů na bázi ter-moplastů vyztužených přírodními vlákny. V rámci této práce byl nejprve připraven hydrofobní celulózový substrát ve výboji Gliding Arc. Dále byl vyvinut ...
 • Dittrich, Aleš : S10000740
  Disertační práce se zabývá problematikou iniciace zážehu směsi zapalovací svíčkou u zážehových spalovacích motorů. Pozornost je věnována popisu problematiky počátečních podmínek ve válci zážehového motoru v okamžiku před ...
 • Vavroušek, Miroslav : S10000557
  Práce stručně charakterizuje návrh řízení rotačního pneumatického pohonu se zaměřením na možnosti řízení nelineárních soustav s využitím neuronových sítí a genetických algoritmů. V úvodní části je provedena rešerše současného ...
 • Kašpárek, Michal : S15000598
  Tento text se věnuje problematice semi-aktivního tlumení zvuku s využitím metody aktivního řízení tuhosti (AEC, Active Elasticity Control). Jsou zde představeny metody využívající AEC pro řízení tuhosti piezoelektrického ...
 • Vácha, Jan : S10000873
  Tato dizertační práce se zabývá výzkumem aplikačních možností polymerního nanokompozitu s uhlíkovými nanotrubicemi. Jako hlavní matrice jsou použity různé polymerní termoplastické matrice, do kterých jsou v daném hmotnostním ...
 • Komárek, Jiří : S09000920
  Tato disertační práce se zabývá mechanismem jehelních tyčí šicího stroje, jenž imituje ruční steh díky systému s plovoucí jehlou. Uvedený systém dokáže zajistit konzistentní kvalitu šití na většině běžných typů tkanin. ...
 • Heligar Svobodová, Lucie : S12000705
  Bez znalostních pracovníků není možno rozvíjet a inovovat procesy, bez inovativních spolehlivých procesů není možno uspokojovat zákazníky a bez spokojených zákazníků není možno dosahovat obratu a zisku.Nároky na znalosti ...
 • Pažout, Miroslav : S13000767
  Tato práce se v teoretickém úvodu zabývá stručným přehledem historie pasivní bezpečnosti včetně ochrany chodců a statistickými důvody pro zkoušky pasivní bezpečnosti. Dále jsou popsány předpisy, které se ochranou chodců ...
 • Horáková, Kateřina : S13000832
  Tato práce se zabývá účinky rotačního magnetického pole na elektricky vodivou taveninu v nádobě ve tvaru válce a krychle. Je zde odvozen analytický vztah pro sílu, která uvádí taveninu do pohybu, tzv. Lorentzovu sílu a ...
 • Golovashev, Andrey
  Měl jsem za úkol vytvořit dostavbu na Filozofické fakultě. Školní budova se nachází v centru hlavního města. Ve dvoře jsem vymyslel nové prostory pro hosty a uživatele školy. Potom co jsem na filozofické fakultě strávil ...
 • Licek, Roman
  Předložená disertační práce se zabývá studiem vybraných metod zkoušení procesních kapalin při třískovém obrábění. Na základě matematické analýzy pro následné porovnání navrhovaných experimentů byly provedeny dlouhodobé ...
 • Ledvina, Miloslav
  Předkládaná práce poskytuje informace o možnosti využití plynných médií v procesu obrábění. Hlavním cílem předkládané práce bylo ověřit plynná média v procesu obrábění při zachování stejné kvality výroby jako při použití ...
 • Humlová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá prevencí drogových závislostí a zejména pak primární prevencí na středních školách. Zároveň řeší také okolnosti, související s prevencí závislostí. Hlavním cílem bakalářské práce je charakteristika ...
 • Klúčovská, Lucia
  Budova Kina Hviezda je chápaná ako jedna z dôležitých kultúrnych prvkov mesta Trenčín. Diplomová práca sa zaoberá novým programom fungovania dvoch prevádzok kultúrnej sféry, ktoré sa v rámci jednej budovy vzájomne prepájajú. ...
 • Ženíšková, Eva
  Cílem diplomové práce je na základě dotazování, historické analýzy a obsahové analýzy dat zjistit, s jakými pozitivy a negativy se setkávali pracovníci při zakládání zařízení poskytujících ústavní sociální péči v regionu ...
 • Boumová, Petra
  Předmětem této diplomové práce, nesoucí název Konkurenční pozice produktu dle vnímání spotřebitele, je analýza vnímání konkurenční pozice vozů ŠKODA Superb a Volkswagen Passat.Práce je rozdělena do tří částí. V první, ...
 • Tarasová, Kateřina
  Tématem bakalářské práce jsou nemonitorované vodní plochy určené ke koupání nacházející se v Libereckém kraji. Za pomoci dat získaných od Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (KHS LK), dat ...
 • Řádová, Martina
  Předložená bakalářská práce se zabývá komplexním mapováním vodních pramenů na území katastru Horní Hanychov. Zájmovou oblastí pro práci jsou i dílčí povodí náležící do povodí Lužické Nisy. Za účelem vymezení vhodného ...
 • Pospíšil, Marek
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou kvantitativních a kvalitativních poměrů železniční sítě na území Libereckého a Královéhradeckého kraje. První část práce představuje teoretické poznatky o historii a současné podobě ...

View more