Rok 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Internacionalizace průmyslového vlastnictví podniku
  Blaschke, Petr; ; Pěničková Zuzana, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 59645
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou internacionalizace podniku a spojuje ji s oblastí průmyslového vlastnictví. Disertační práce tak zkoumá úlohu průmyslového vlastnictví podniku (patent, užitný vzor, průmyslový vzor, know-how) v rámci jeho internacionalizačního procesu - tedy při vstupu podniku na zahraniční trh prostřednictvím poskytnutí licence na uvedené předměty průmyslového vlastnictví zahraničnímu partnerovi. V literární rešerši je prostor věnován především samotné internacionalizaci a vybraným internacionalizačním modelům, které pracují s využitím průmyslového vlastnictví podniku. Dále vstupům na zahraniční trh a také identifikaci faktorů, které podnik ke geografické expanzi, resp. rozšíření svých obchodních aktivit za hranice národní ekonomiky a vstupu do hostitelské země motivují. V rámci druhé části literární rešerše je představena a teoreticky ukotvena problematika týkající se průmyslového vlastnictví podniku, kdy je pozornost věnována představení základních pojmů; dále licencí, inovací a technologického transferu. Analytická část disertační práce se zabývá zmapováním současné situace a vzájemnou komparací prvních dvou fází internacionalizačního procesu podniku podle Stopfordova internacionalizačního modelu (export a poskytování licencí do zahraničí) v podnikatelském prostředí ČR. Vzhledem k zaměření disertační práce byla při jejím zpracování využita sekundární data ze dvou statistických databází - mezinárodní obchod se zbožím (Eurostat) a roční zjišťování o licencích (ČSÚ). Dále jsou v disertační práci identifikovány vybrané faktory na straně podniku (vlastnictví, velikost, sídlo a ekonomická činnost), které mají vliv na skutečnost, zda podnik poskytuje licence, příp. zda je následně využívá také v rámci svého internacionalizačního procesu. V neposlední řadě je v disertační práci podrobněji analyzován vztah mezi exportem zboží a poskytováním licencí do zahraničí. Za tímto účelem byly mj. sestaveny regresní modely, které mohou být využity pro predikci budoucí hodnoty sledovaných ukazatelů na základě jejich vývoje během analyzovaného období (2012-2020), ale také se zaměřují na skutečnost, zda a příp. jak významně se přeshraniční poskytování licencí následně promítne ve změnách počtu exportérů zboží, resp. hodnoty exportu zboží.
 • Item
  Optimalizace metod managementu znalostí v Service Desku
  Dostál, Michal; ; Skrbek Jan, doc. Ing. Dr. Skolitel : 54839
  Disertační práce se zabývá tématem optimalizace metod, nástrojů a technik managementu znalostí v Service Desku. Pro správný chod Service Desku, a potažmo i celého řízení IT služeb podniku, je důležité řízení znalosti. Service Desklze považovat za znalostně intenzivní oddělení, a proto je potřebabrát v úvahu znalostní aspekty činností, které tam probíhají. Cílem této disertační práce je navrhnout v souvislosti s těmito činnostmi optimalizaci vybraných metod, nástrojů a technik používaných k managementu znalostí. V práci je nejprve popisován výzkum daných metod, nástrojů a technik managementu znalostí, které jsou v Service Desku používány, nebo mají pro dané použití potenciál. Byl tak sestaven přehled metod managementu znalostí, které jsou v práci klasifikovány dle jejich příslušnosti k cyklu managementu znalostí a analyzovány mmj. z hlediska možnosti užívat jejich digitální podobu či aplikovat na ně pokročilé technologie. Na základě získaných znalostí a jejich komparací s realitou v rámci spolupráce s praxí byly identifikovány konkrétní případy užití vybraných metod, které jsou zatíženy specifickými problémy. Pro řešení těchto problémů a optimalizaci souvisejících metod jsou v této disertační práci navrženy dva konceptuální artefakty dle metodiky Design Science. V práci je dále popsána ex-ante evaluace hodnotící, zda navržené konceptuální artefakty mohou sloužit jako řešení popisovaných problémů.
 • Item
  The effect of Social Media Marketing on Customer Relationships
  Cheraghalizadeh, Romina; ; Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D. Skolitel : 54802
  Customer behavior is crucial to a company's sustainability, and social media platforms are necessary for acquiring and retaining customers. Despite the relevance of these antecedents, limited studies in the hotel industry literature have looked at the effects of social media marketing on hotel outcomes. The current study uses the Social Exchange Theory the Uses and Gratifications Theory and Theory of Communication to understand the impact of social media marketing on hotel customer behavior. Therefore, the main objective of this study is to empirically evaluate whether there is a positive effect of social media in the formation of relationships with hotel customers in the Czech Republic (CZ). While most hospitality marketing research has focused the relationship between various marketing actions and different dimensions of research examining customer relationships as a multi-dimensional construct, this study used six variables proposed by Hyun and Perdue (2017) to examine customer relationships. Engagement, motivation, commitment, cross-buying, word of mouth, and defection are the six factors. Data for this study was obtained in two ways: from hotel customers and hotel managers. First, four and five-star hotel clients were triggered by application of questionnaire for data collection. To test the hypothesized relationship correlation and regression tests were conducted in this research. Moreover, data of this study also collected data from hoteliers point of view of four and five-star hotels in the Czech Republic. For this, the methods used to collect the data was interview. The findings of this study revealed the significance of social media marketing in improving customer relationships in the hotels. The results have significant theoretical and managerial implications for the hotel business.
 • Item
  Uplatnění agilních přístupů řízení v oblasti lidských zdrojů a znalostního řízení se zaměřením na specifika generace Y
  Revutska, Olga; ; Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 54781
  Dramatická narušení globálních dodavatelských řetězců spojená s pandemii COVID-19 zdůraznila strategický význam obchodní agility. Společnosti po celém světě implementují instrumentální a kulturní změny, aby urychlily svou agilní transformaci a uspěly tak v současném dynamickém a komplexním podnikatelském prostředí. Agilní metodiky řízení se z oblasti vývoje software dostávají do dalších odvětví a podnikových funkcí.Česká republika již agilitu ve velkém přijala. Řada automobilových společností úspěšně začlenila do svých provozních modelů Lean, Kanban a Scrum, které jsou základem agilní transformace.Předkládaná disertační práce pokládá za cíl ověřit možnost uplatnění agilních metodik ve vybraných automobilových podnicích v Libereckém a Středočeském kraji České republiky se zaměřením na specifika generace Y. Rozsah znalostí, aplikace, výhod a obav z používání agilních metodik jsou předmětem kvalitativního šetření realizovaného formou hloubkových rozhovorů s vedoucími pracovníky zkoumaných výrobců automobilového vybavení. Formou kvantitativního výzkumu, resp. dotazníkového šetření, byla zjišťována míra povědomí, praktického využití a preferencí zaměstnanců v oblasti agilních praktik. Zvláštní pozornost byla přitom věnována generaci Y, která se stává nejčetnější generací na trhu práce a vyžaduje odlišné prostředky motivace k dosažení úspěchů.Práce propojuje koncept agilního řízení s řízením lidských zdrojů, čímž utváří nový, originální úhel pohledu na předkládanou problematiku a obohacuje tak dosavadní vědecké poznatky. Přínosem práce je rozsáhlá rešerše českých a zahraničních zdrojů doplněná o výsledky vlastního výzkumu. Na základě primárních dat je navržen model přijetí vybraných atributů agilně řízených organizací s ohledem na preference generace Y. Společně se sadou doporučení pro úspěšnou adopci agilních metodik, je navržený model přínosem pro podnikovou praxi. Model je kladně hodnocen oslovenými HR odborníky z hlediska jeho uplatnitelnosti a přínosu pro automobilové prostředí.