Rok 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Automatická strukturalizace počítačem přepsaných mluvených dokumentů z multimediálních archivů
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Boháč, Marek; ; Nouza Jan, prof. Ing. CSc. Skolitel : 54737; Rozkovec Jiří, Mgr. Konzultant : 56638; Pifková Monika, Ing. Konzultant2 : 65313
  Tato práce se zaměřuje na řešení komplexního problému jak strukturalizovat (vhodně rozčlenit, textově i foneticky analyzovat a následně upravit) výstup systému pro automatické rozpoznávání řeči tak, aby byl co nejčitelnější pro člověka a zároveň připravený pro efektivní strojové zpracování a vyhledávání. Motivací pro řešení tohoto problému byl výzkumný projekt podporovaný Ministerstvem kultury ČR, jehož cílem bylo přepsat mluvené dokumenty z archivu Českého a Československého rozhlasu a zpřístupnit je pro vyhledávání. Vzhledem k rozsahu archivu (213.000 dokumentů z období 1923 až 2014) bylo nutné navrhnout a zrealizovat takový postup a technologie, které by byly schopny zvládnout nejen obrovské množství dat, ale také specifické problémy související s různou kvalitou záznamů, s přítomností českého i slovenského jazyka v dokumentech, se střídajícími se mluvčími, s prokládáním řeči znělkami, hudebními předěly a písničkami či s hluky na pozadí řeči.
 • Item
  Simulace tepelného toku infračervených zářičů
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Loufek, Jan; ; Královcová Jiřina, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 54741; Rozkovec Jiří, Mgr. Konzultant : 56638; Pifková Monika, Ing. Konzultant2 : 65313
  Obsahem této disertační práce je řešení problematiky simulace přenosu tepla. Práce je zaměřena především na úlohy přenosu tepla zářením. Předmětem práce je popsat fyzikální procesy, které při přenosu tepla zářením probíhají, pro dané procesy vhodně navrhnout a následně realizovat model. Dále jsou výsledky implementovaného modelu porovnány s reálně změřenými hodnotami s cílem prokázat, že zpracovaný popis přenosu tepla zářením dostatečně vhodně vystihuje chování reálného systému.Část disertační práce je věnována rešerši problematiky simulace přenosu tepelné energie zářením. Další část rešerše je zaměřena na numerické řešení a porovnání různých metod určování pohledových faktorů. Práce je zaměřena na návrh a realizaci modelu přenosu tepla zářením s cílem poskytovat charakteristiky tepelného toku na ozařované ploše za stanovených fyzikálních podmínek. Představovaný model se skládá ze tří základních prvků vyzařovací těleso, reflektor a ozařovaná plocha. Navrhovaný model je složen z elementů, které mají vlastnosti šedého tělesa.Výstupní charakteristiky představovaného modelu je možné využít k nahrazení fyzického měření charakteristik tepelného toku na ozařované ploše v různých výškách a s různým náklonem. Dalším možným využitím je návrh alternativního tvaru reflektoru pomocí optimalizace využívající simulace. Dále lze model využít k analýze chování ozařování různě zakřivených ploch, či vzájemné působení více zářičů ozařujících stejnou plochu.
 • Item
  Audiovizuální rozpoznávání řeči s využitím metod pro automatické odezírání ze rtů
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Paleček, Karel; ; Chaloupka Josef, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 54794; Rozkovec Jiří, Mgr. Konzultant : 56638; Pifková Monika, Ing. Konzultant2 : 65313
  Automatické odezírání ze rtů je oborem vyvíjejícím se na pomezí automatického rozpoznávání řeči, strojového učení a počítačového vidění již více než 20 let. Ani přes významné pokroky od doby svého uvedení se však audiovizuální systémy rozpoznávání řeči v praxi výrazně neprosadily a to z několika důvodů. Jeden z klíčových předpokladů, návrh robustní parametrizace, zde navíc s využitím informace o trojrozměrné podobě povrchu úst, je předmětem této dizertační práce.Text je rozdělen do 12 kapitol. Kapitoly 25 rozebírají současný stav problematiky rozdělením na několik dílčích podproblémů. V kapitole 2 je uveden přehled algoritmů pro zarovnání obličeje a detekce zájmové oblasti. Největší pozornost je věnována parametrizaci vizuálního signálu v kapitole 3. Následující kapitoly 4 a 5 popisují metody klasifikace a možnosti integrace vizuální informace do akustických řečových dekodérů. Přehled nejčastěji využívaných audiovizuálních databází je uveden v kapitole 6. Rešeržní část práce je uzavřena kapitolou 7, která porovnává nejlepší doposud dosažené výsledky v dostupné literatuře. Samostatně jsou posouzeny vizuální a audiovizuální systémy a navíc je problematika rozdělena dle typu rozpoznávaných promluv a závislosti na mluvčích. Zohledněn je rovněž vliv vizuálního předzpracování.V práci jsou navrženy tři nové vizuální parametrizace řeči: trojrozměrná bloková diskrétní kosinová transformace (DCT3), prostoro-časově modifikovaný histogram orientovaných gradientů (HOGTOP) a rozšířený aktivní vzhledový model (DAAM). Jejich návrh, popsaný v kapitole 8, směřuje především k využití řečové dynamiky a zrobustnění klasického AAM integrací hloubkových dat jakožto zjednodušené formy informace o trojrozměrné podobě rtů.Za účelem vyhodnocení navržených i v současné době existujících parametrizací je vytvořena audiovizuální databáze TULAVD obsahující 54 mluvčích, viz kapitolu 9. Databáze je navržena i s ohledem na automatické rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem (LVCSR). Samostatná sekce je věnována návrhu testovacího protokolu, který zamezuje optimalizaci modelů na testovaná data a výsledky v experimentální části tak nejsou zatíženy pozitivní zaujatostí.Experimentální část v kapitole 10 se věnuje především evaluaci navržených parametrizací a srovnání existujících na úloze rozpoznávání izolovaných slov. Kromě TULAVD je úspěšnost vlastní parametrizace demonstrována na dalších dvou známých databázích pro možnost přímého srovnání se stavem poznání. Rovněž je samostatně demonstrován pozitivní přínos hloubkových dat rekonstruovaných pomocí MS Kinect. Druhá část experimentů v kapitole 11 je pak zaměřena vyhodnocení vlivu vizuální informace v úloze LVCSR s různě velkými slovníky od několika stovek do pěti set tisíc slov.
 • Item
  Multilineární prediktivní řízení palivových článků s pevným oxidickým elektrolytem
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Horálek, Radek; ; Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing. Skolitel : 54948; Rozkovec Jiří, Mgr. Konzultant : 56638; Pifková Monika, Ing. Konzultant2 : 65313
  Palivové články představují čistý zdroj elektrické energie s vysokou účinností. Jedním z nejpoužívanějších typů jsou v současnosti palivové články s pevným oxidickým elektrolytem (SOFC), jejichž oblasti využití zahrnují stacionární i mobilní energetické zdroje různého výkonu. Aby mohlo dojít k jejich skutečně širokému uplatnění, je ovšem třeba vyřešit některá současná technologická omezení, především je nezbytné zvýšení schopnosti provozu při častých změnách zátěže. To je předmětem současného intenzivního výzkumu v různých technických oblastech a nezbytnou součástí tohoto výzkumu je i návrh vhodného řídicího systému.Cílem této disertační práce je přispět k vývoji v oblasti řízení SOFC palivových článků. Je provedena podrobná rešerše současného stavu problematiky řízení SOFC článků včetně stanovení klíčových faktorů ovlivňujících životnost článku. Ukazuje se, že většina dosud publikovaných prací využívajících pokročilé metody řízení se zaměřuje na řízení založené na nelineárním prediktivním modelu (nelineární MPC). Tato metoda ovšem vykazuje i v současnosti řadu problémů souvisejících s nelineární optimalizací znesnadňujících jeho praktické využití. Vhodným řešením proto může být MPC založené sadě lineárních modelů (multilineární MPC).V práci je navržen postup návrhu multilineárního MPC regulátoru pro provoz SOFC palivových článků v širokém rozsahu výkonů. Pro volbu vhodných lineárních modelů je využito metody gap metriky a linearizace na různých úrovních proudového zatížení článku. Lineární modely jsou upraveny tak, aby zohledňovaly výpočetní zpoždění regulátoru přítomné v reálných aplikacích. Pro omezení tepelného namáhání během změn zátěže je navržen způsob omezení rychlosti změny teploty článku.Metody návrhu multilineárního MPC regulátoru jsou ověřeny simulačně v širokém rozsahu zátěže spolu s celým řídicím systémem. Za tímto účelem je implementován model planárního SOFC článku publikovaný v literatuře a ten je rozšířen o vnitřní reformování paliva, kterým je zemní plyn. Pro tento konkrétní palivový článek jsou pak nastaveny parametry regulátoru a celého řídicího systému pro dva odlišné provozní režimy (regulace výstupního výkonu a regulace na konstantní výstupní napětí).Výsledky v případě regulace výkonu dodávaného do elektrické sítě ukazují velmi dobrou schopnost řídicího systému reagovat v širokém pracovním rozsahu na skokové změny požadovaného výkonu. Přestože omezení rychlosti změny teploty článku má vliv na dobu regulace výkonu, je možný dobrý kompromis mezi výkonem regulátoru a snížením tepelného namáhání článku. Při regulaci napětí článku přímo připojeného k zátěži jsou ukázány obecné limity kvality regulace napětí a omezení rychlosti změny teploty při rychlých změnách odebíraného proudu, nevyhnutelných v tomto provozním režimu. Je proto též ukázáno, že dalšího zlepšení kvality regulace může být v tomto režimu dosaženo za použití superkondenzátorů.
 • Item
  Autentizační mechanismy v distribuovaném prostředí a jejich aplikace
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Jelínek, Jindřich; ; Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D. Skolitel : 54920; Rozkovec Jiří, Mgr. Konzultant : 56638; Pifková Monika, Ing. Konzultant2 : 65313
  Disertační práce Autentizační mechanismy v distribuovaném prostředí a jejich aplikace se zaměřuje na problematiku distribuovaných sítí založených na autentizačním protokolu RADIUS, jakou je například v současnosti velmi rozšířená síť eduroam. V práci jsou rozebrány dva hlavní směry inovace protokolu RADIUS. V první části se práce zabývá vylepšením protokolu RADIUS za účelem zvýšení spolehlivosti činnosti distribuované počítačové sítě, která využívá k autentizaci uživatelů stávající implementaci protokolu RADIUS. Byl navržen nový algoritmus činnosti protokolu, který využívá k autentizaci uživatelů dostupné informace ze všech autentizačních serverů systému. Činnost nového algoritmu je simulována s využitím barevných Petriho sítí. Druhá část práce se zaměřuje na inovaci protokolu RADIUS z hlediska bezpečnosti sítě na sytémové úrovni. Práce navrhuje nový přístup k využití protokolu RADIUS Accounting pro předávání bezpečnostních informací o klientech. Zlepšení je založeno na novém systému výměy informací mezi RADIUS servery a spoluprací s nasazenými Intrusion Detection Systémy. Výsledky této práce mohou přispět k celkovému zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti distribuovaných sítí založených na protokolu RADIUS, protože navrhují řešení nevyřešených situací, které mohou nastat.