Rok 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Predikce konstrukčních parametrů střihů korzetových výrobků
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Musilová, Blažena
 • Item
  Chlupatost přízí
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Krupincová, Gabriela
 • Item
  Dynamics of Liquid Penetration Into Fibrous Materials
  (Technická Univerzita v Liberci, 2011) Košťáková, Eva
  Tato disertační práce se zabývá problematikou dynamiky průniku kapalin do vlákenných materiálů a to v rovině experimentální, pomocí počítačových simulací, ale i v konkrétní praktické aplikaci při výrobě kompozitních materiálů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je zaměřena na dynamiku průniku kapalin do porézních materiálů obecně. Teoretická část obsahuje základní termíny a zákonitosti smáčení. Jsou zde popsány modely válcovité a radiální kapiláry jako dva základní modelové systémy pro lepší porozumění komplexnímu procesu pronikání kapek do porézních vlákenných i nevlákenných struktur. Je zde také část věnovaná možnostem podpory pronikání kapalin do porézních materiálů a to účinkem ultrazvuku. Experimentální část představuje nejprve navrženou jednoduchou a efektivní metodu pro studium dynamiky průniku kapek zejména do vlákenných materiálů s relativně velmi hrubým povrchem. Tato metoda je pak využívána k testování dynamiky průniku kapek do různých druhů netkaných textilií s ohledem na: (i) změny jejich geometrických parametrů (zaplnění, orientace vláken, průměr vláken); (ii) změny viskozity kapalin použitých ke smáčení a (iii) změny dynamiky průniku kapek do netkaných textilií při použití ultrazvuku. V druhé části je stručně představen Isingův model, metoda Monte Carlo, Kawasakiho kinetika a další termíny a zákonitosti nutné k uvedení do problematiky počítačových simulací procesů smáčení. Vlastní počítačové simulace a jejich vyhodnocení jsou součástí experimentů v této části práce. Tyto počítačové simulace jsou zaměřeny jak na procesy vedoucí k rovnováze (k čemuž jsou prioritně tyto simulace určeny) tak zejména na odhalení možnosti jejich využití v simulacích dynamických jevů - sledování dynamiky průniku kapalin do porézních materiálů. Tyto simulace jsou samozřejmě porovnávány zejména s teoretickými poznatky z první části této práce. Výroba a testování kompozitních materiálů s nanovlákennou výztuží je tématem poslední, třetí části předkládané disertační práce. V teoretické části jsou představena kompozitní nanovlákna, kompozity vyztužené uhlíkovými nanovlákny či nanotrubicemi a kompozity vyztužené elektrostaticky zvlákněnými nanovlákny. Právě elektrostaticky zvlákněná nanovlákna jsou pak použita jako jediná či sekundární výztuž kompozitních materiálů v experimentech, kde výrobní proces vyžadoval netradiční přístup a řešení několika nezvyklých problémů spojených se vstupem do "nano" oblasti vlákenných materiálů. Výsledný kompozitní materiál byl vyroben zejména jako konkrétní příklad využití teoretických znalostí, znalostí a zkušeností získaných z experimentů a simulací procesu smáčení uvedených v této disertační práci.