Rok 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Monitorování struktury textilních útvarů
    Tunák, Maroš
    Práce je zaměřena na monitorování struktury textilních útvarů, ať plošných nebo lineárních, a to především s ohledem na kvalitu těchto útvarů. Práce je předložena ve formě souhrnu vědeckých a odborných prací doplněných komentářem. Obsah práce je rozdělen do oblasti směrové orientace vlákenných systémů, detekce defektů v plošných textilií, automatického odhadu dostavy tkaniny, monitorování kvality žinylkové příze a simulace deformace textilní výztuže. Většina z publikovaných prací je založena na použití metod obrazové analýzy pro monitorování sruktury textilních útvarů.; Habilitation thesis is focused on monitoring of structure of textile materials, either or linear, with regard to the quality of such materials. Thesis is a submited in a from of summary of scientific papers completed with comments. Content of the thesis is divided into areas of directional orientation of fiber systems, defect detection in fabrics, automatic assessing of weaving density, quality monitoring of chenille yarns and simulation of deformation of textile reinforcement. Most of papers are based on application of image analysis methods for monitoring of structure of textile materials.