Rok 2009

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Environmentally adjusted economic performance indicators at the macro and micro level
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Sidorov, Egor
  Konvenční systémy účetnictví jsou primárně orientované na měření ekonomické aktivity a výkonnosti ekonomických subjektů na různých úrovních. Lze tvrdit, ţe makroekonomický růst je agregovaným výsledkem klíčových mikroekonomických tendencí, jelikoţ to jsou individuální subjekty, které vytváří produkt a zrychlují ekonomickou aktivnost. Z tohoto pohledu jsou systémy podnikového finančního účetnictví a systémy národních účtů (SNA) navzájem těsně propojeny, přičemţ systém finančního účetnictví zachycuje jednotlivé prvky tvořící ucelenou soustavu, která je právě odráţená v rámci systému účetnictví národního. Konvenční indikátory ekonomické výkonnosti velmi formálně odráţejí ekonomickou aktivitu, a proto mohou být do určité míry zavádějící, jelikoţ neposkytují ucelenou představu o kvalitativních parametrech růstu. Jedním z problémů je vztah mezi ekonomickými aklahobyt. Třetí kapitola je zaměřená na environmentální kritiku konvenčních účetních systémů. Čtvrtá kapitola popisuje přístup k výpočtu environmentálně upravených indikátorů ekonomické výkonnosti. Pátá kapitola se věnuje problémům environmentálně zaměřeného monetárního oceňování. Závěrečná kapitola má prakticko-aplikační charakter a prezentuje výsledky zcela unikátních propočtů ukazatele čistého domácího produktu České republiky upraveného o výši vyčerpání přírodních zdrojů a také výsledky výpočtů provozního zisku upraveného o výši vyčerpání přírodních zdrojů na příkladu vybrané české firmy.
 • Item
  Identifikace podnikových seskupení v ČR a evaluace jejich přínosu pro vzestup ekonomiky země
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Kellner, Jan
  Disertační práce se identifikuje podniková seskupení v České republice a zhodnocuje jejich přínos pro ekonomiku České republiky. Práce obsahuje devět kapitol. V první kapitole jsou formulovány cíle a metody použité při zpracování disertační práce. Druhá a třetí kapitola se věnuje problematice klastrů. Obsahuje jejich definici na základě dostupné světové literatury, historický vývoj, typologii, životní cyklus a rovněž způsoby zapojení veřejné podpory jako prvku ovlivňujícího zakládání klastrů. Třetí kapitola uvádí vybrané statistické metody, které lze použít k identifikaci klastrových uskupení. Následující kapitola analyzuje konkurenceschopnost a konkurenční výhodu ve vztahu firem, regionů a samotné země. Dále dává tyto faktory do souvislosti s inovacemi a znalostmi, které determinuje jako základní aspekty konkurenční výhody. V kapitole je rovněž nastíněn dopad klastrů, jakožto subjektů podporujících konkurenceschopnost ve vztahu k růstu výkonu národní ekonomiky. Na konci kapitoly jsou formulovány hypotézy disertační práce. Pátá kapitola mapuje vývoj a současné postavení malých a středních podniků ve vztahu k ekonomice České republiky. Je analyzován jejich podíl na tvorbě HDP, exportu, výdajů na výzkum a vývoj apod. Šestá kapitola se zabývá veřejnou podporou klastrů v České republice. Charakterizuje probíhající projekty podpory, statistiky jejich čerpání. Zároveň je provedena analýza potencionálních právních forem dle platných zákonů České republiky, které mohou být použity pro založení institucializovaného klastru. Jelikož poslední program veřejné podpory striktně vymezuje právní formy klastrů, jakožto příjemců veřejné podpory je na konci kapitoly provedeno porovnání existujících právních forem klastrů s podmínkami programu OPPI (Operační Program Podnikání a Inovace). V sedmé kapitole jsou identifikovány klastry na území České republiky. Na základě provedené identifikace je stanoven způsob ověření hypotéz disertační práce. Prostředkem pro jejich ověření je empirický výzkum, který je v kapitole podrobně vysvětlen. Spolu s ním jsou individuálně vyhodnoceny stanovené hypotézy. Část empirického výzkumu je koncipována tak, aby bylo možné provést porovnání vybraných otázek s výzkumem prezentovaným v Zelené knize klastrových iniciativ. Porovnání je prezentováno v kapitole osm. Poslední devátá kapitola shrnuje a vyhodnocuje stanovené hypotézy. V závěru práce je konstatováno, že došlo k naplnění cílů disertační práce.
 • Item
  Zhodnocení intenzity absorpce podpory podnikání v regionech se soustředěnou podporou státu
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Felixová, Kateřina