Rok 2023

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Vliv digitalizace na řízení lidských zdrojů
    (2023-07-13) Mazurchenko, Anastasiia
    Cílem předložené disertační práce je na základě zhodnocení současného stavu digitalizace v kontextu lidských zdrojů ve vybraných českých a zahraničních organizacích zjistit intenzitu vlivu digitalizace na vybrané oblasti v řízení lidských zdrojů a s důrazem na využití digitálních kompetencí v kontextu pandemie Covid-19 z pohledu zaměstnavatelů a zaměstnanců zmapovat digitální kompetence v návaznosti na kompetenční modely v organizacích. Dále se práce zaměřuje na vytipování klíčových oblastí pro organizační vzdělávání a rozvoj z hlediska digitálních kompetencí podle názorů zaměstnavatelů a zaměstnanců. Cílem disertační práce je také zjistit, jaké kompetence jsou pro využití digitálních technologií v práci nezbytné a jak se požadavky na ně odlišují napříč odvětvími. V návaznosti na tyto cíle disertační práce také zjišťuje, zda jsou kompetenční profily stávajících zaměstnanců v souladu s požadavky zaměstnavatelů s ohledem na to, jaké digitální nástroje jsou aktuálně v organizacích využívány a jakým způsobem zaměstnavatelé své zaměstnance ve vzdělávání a rozvoji digitálních kompetencí podporují. Při zpracování teoretické části disertační práce bylo především čerpáno ze zahraničních odborných zdrojů přístupných v renomovaných vědeckých databázích WoS a Scopus. V návaznosti na stanovené cíle a výsledky provedené systematické literární rešerše je formulováno pět výzkumných otázek a šest hypotéz, které jsou testovány pomocí kombinace vybraných kvantitativních a kvalitativních metod. V empirické části disertační práce byla primární data pro ověření výzkumných otázek a hypotéz získána ze strany vybraných českých a zahraničních zaměstnanců a zaměstnavatelů pomocí realizace čtyř empirických šetření a čtyř hloubkových rozhovorů zrealizovaných v letech 2020-2022. Na straně zaměstnavatelů se do výzkumu zapojili zástupci podniků v českém zpracovatelském průmyslu, stavebnictví a bankovnictví a pojišťovnictví. Ve finální části disertační práce jsou zjištěné výsledky shrnuty a diskutovány, což přináší nový komplexní a ucelený přehled zkoumané problematiky z hlediska zaměstnanců a zaměstnavatelů v mezinárodním kontextu.