Rok 2017

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
  • Item
    Nástroje systematické kreativity ke zvyšování efektivity strojů a zařízení
    (2017) Lepšík, Petr
    Habilitační práce se zabývá problematikou řešení inovačních úloh při zlepšování technických systémů, resp. při zvyšování efektivity strojů a zařízení. V práci jsou stručně představeny a zhodnoceny současné metody řešení inovačních úloh. Konvenční metody nevycházejí ze zákonitostí rozvoje technických systémů, jsou zpravidla založeny na kvantitě vygenerovaných návrhů řešení a dnes již, vzhledem k rychlému rozvoji techniky, neposkytují požadované výsledky. Silná řešitelská metoda TRIZ respektující fyzikální a technické zákonitosti rozvoje technických systémů poskytuje požadované výsledky, ale její aplikace je značně náročná, čímž zabraňuje rozšíření jejího praktického využití. Hlavním cílem práce proto bylo vytvořit zjednodušenou metodu vycházející z metody TRIZ, která systematicky povede řešitele od nejasné problémové situace k formulování inovačního zadání a jeho následnému řešení a bude respektovat zákonitosti rozvoje technických systémů. Na základě studia metody TRIZ, vlastních řešených úloh a zkušeností byla vytvořena metoda nazvaná TRIZ for Efficiency (TfE) sloužící k inovaci strojů a zařízení za účelem zvýšení jejich efektivity i obecně ke zlepšování technických systémů. Aplikace vytvořené metody TfE byla představena na vlastních úlohách zvyšování efektivity zařízení na výrobu nanovláken procesem elektrostatického zvlákňování z volné hladiny roztoku polymeru. Návrhy řešení byly rozpracovány MKP a ověřeny experimentálně. Poskytnutí specifických poznatků ze zvyšování efektivity zařízení na výrobu nanovláken bylo druhým hlavním cílem práce, který byl naplněn představením úloh Inovace zásobníku polymeru, Studie vlivu velikosti elektrod na proces zvlákňování, Inovace přívodem plynného média, Inovace kolektoru typu kartáč a závěrů z nich. Využívání pokročilých systematických metod při zvyšování efektivity strojů a zařízení je vzhledem k jejich rostoucí složitosti stále více žádoucí nejen při procesu inovace konstrukce strojů a zařízení, ale také v procesu jejich údržby. Z toho důvodu byla metoda TfE doplněna přístupem TRIZ for Maintenance (TfMt), zaměřeného na využití nástrojů systematické kreativity v oblasti podnikové údržby. Toto využití je v práci demonstrováno na dílčích příkladech. V závěru práce jsou shrnuty zjištěné obecné i specifické závěry a jsou uvedeny další oblasti, které by bylo vhodné v budoucnu zkoumat.