Rok 2021

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Organizační transformace a integrace podniku v průběhu životního cyklu
  Suková, Lenka; ; Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 54970
  Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou životního cyklu podniku,který mapuje jeho vývoj a růst. V odborné literatuře je možné se setkat s relativně velkým množstvím definic a vymezením životního cyklu, na který je možné nahlížet z různých úhlů pohledu. Nicméně zásadní a důležitý je ten, že zvládnutí jednotlivých fází životního cyklu podniku může do určité míry rozhodovat o jeho úspěšném pokračování na trhu anebo v opačném případě o jeho zániku. Velkou výhodou zmapování životního cyklu je ta, že podnik následně přesně ví, v jaké etapě se nachází, jaké jsou jeho typické znaky a která fáze ho bude do budoucna čekat. Tím se podnikatelský subjekt může do určité míry připravit na budoucí výzvy. To, že se v současné době stále jedná o aktuální téma, naznačují např. sylaby jednotlivých českých vysokých škol ekonomicky zaměřených. Lze dokumentovat, že se životní cyklus podniku přednáší a probírá většinou v rámci prvního ročníku bakalářského studia (v některých případech i navazujícího studia) v rámci tématu teorie organizování. Ve svých sylabech předmětů téma uvádějí např. následující české univerzity: Vysoká škola polytechnická Jihlava; Západočeská univerzita v Plzni; Česká zemědělská univerzita v Praze; Univerzita J. A. Purkyně v Ústí nad Labem; Technická univerzita v Liberci. Dále jsou modely životního cyklu součástí doporučované povinné literatury pro ekonomické studijní programy na vysokých školách. Jedná se např. o odborné publikace autorů Synka et al. (2010, 2014, 2015), Vebera et al. (2007, 2009, 2014). Konkrétně Greinerův model, na který je předkládaná disertační práce zaměřena,a jeho teoretické vymezení mezi růstovými modely, je také možné nalézt v knižní publikaci s názvem Začínáme podnikat od autorů Jitky Srpové et al. (2020). Kde je tomuto modelu je věnována samostatná podkapitola společně s modelem od autorů Churchilla a Lewisové, jež vycházejí z autora Greinera. Cílem předložené disertační práce je ověřit aplikaci vybraného modelu životního cyklu,a to Greinerova v podmínkách České republiky a zjistit, v jaké z jeho fází se analyzované podniky nacházejí. Dále si práce klade za cíl vytvořit metodiku pro možnost opakovaného zjišťování fází životního cyklu podniků ve vazbě na Greinerův model a na základě provedeného výzkumu zpracovat výukové případové studie. Ty se budou využívat v rámci pedagogické činnosti na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci (EF TUL). Dílčím cílem je vytvořit databázi podniků ve vazbě na vybrané parametry, která bude sloužit pro další výzkum v této oblasti. V souladu se stanovenými cíli disertační práce jsou poté formulovány výzkumné otázky, na které byly získány odpovědi prostřednictvím ověřováním stanovených předpokladů. V první části disertační práce je nejprve zpracován teoretický rámec související s teorií organizování (životní cyklus podniků) a dalších oblastí, kterými jsou organizační výstavba podniku, integrace, velikost podniku, případové studie a vymezení přístupu ke kvalitativnímu výzkumu (Příloha A). Při zpracování teoretické části bylo využito nejen zahraničních renomovaných odborných článků, ale také českých publikací. Na teoretickou část navazuje empirická, ve které jsou pomocí kvalitativních metod ověřeny čtyři výzkumné otázky. V závěrečné části disertační práce jsou poté zjištěné výsledky shrnuty a diskutovány.
 • Item
  Vliv dotačních programů EU na konkurenceschopnost podniků v české ekonomice
  Szenczi, Kristýna; ; Kraft Jiří, prof. Ing. CSc. Skolitel : 54890
  Disertační práce se zabývá problematikou dotačních prostředků EU alokovaných v ČR v programovém období 2007-2013. Cílem disertační práce bylo zjistit vliv alokovaných dotačních prostředků plynoucích z OP PI na úroveň konkurenceschopnosti podniků v ČR. Na problematiku je pohlíženo z různých úhlů pohledů. Nejprve se výzkum zaměřuje na nástroje dotační politiky implementované v ČR v posledních dvou programových období EU. Následně je výzkum orientován na měřitelné ukazatele úrovně konkurenceschopnosti ČR, které jsou rovněž povinně vykazovány příjemci dotace k hodnocení výstupů a výsledků dotačního programu. Těmito ukazateli jsou výše dotace, počet nově vytvořených pracovních míst a hodnota podnikových finančních ukazatelů (výkony a dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek). Zde je řešena rovněž otázka účelnosti a účinnosti dotačních prostředků. V následujícím kroku jsou hodnoceny a porovnány podniky dotačně podpořené a podniky dotačně nepodpořené z hlediska dopadu dotace na jejich úroveň konkurenceschopnosti v dlouhém časovém období. V poslední fázi se výzkum zabývá úrovní konkurenceschopnosti celé ČR pomocí modelu Porterova diamantu. Disertační práce se rovněž dotýká souvisejících otázek jako jsou náklady přerozdělovacího procesu a jiné pozitivní vlivy dotační podpory. Mezi využité metody výzkumu patří komparace, korelační analýza, základní statistické ukazatele a statistické testování hypotéz. Statistický vzorek podniků obsahoval celkem 543 podpořených podniků a 191 nepodpořených podniků. Dále jsou využity celkové hodnoty alokace OP PI do ČR v jednotlivých letech implementace, celkové vykázané hodnoty monitorovacích indikátorů jednotlivými příjemci podpory v OP PI.Výsledky naznačují pozitivní korelační vliv výše alokovaných dotačních prostředků OP PI v jednotlivých letech v ČR na počet nově vytvořených pracovních míst v podpořených projektech. Na vybraném vzorku podniků nebyla potvrzena hypotéza o účinnosti dotačních prostředků, ovšem byla potvrzena hypotéza o účelnosti. Dotační prostředky alokované v OP PI na vybraném vzorku podniků potvrzují splnění cílů, které byly nastaveny.