Rok 2019

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Participace mladé generace na rodinném podnikání
  Horčičková, Zuzana; ; Jáč Ivan, prof. Ing. CSc. Skolitel : 54965
  Rodinné podnikání je považováno za důležitou součást ekonomiky každé země. Představuje tradici a stabilitu. Jeho základní charakteristikou a zároveň největším úskalím je předání tohoto typu podnikání další generaci. Otázka nástupnictví je současné době v České republice intenzivně řešena, protože se v mnoha případech jedná o první generační výměnu (první generace předává rodinné podnikání generaci druhé). Výzkumy zaměřené na nástupnictví v rodinných podnicích poukazují na převažující neochotu mladé generace rodinné podnikání převzít. Tato neochota může způsobit zánik rodinnosti v podnikání a s ní spojených výhod, jako je například nabytí tacitních znalostí, které tak nebudou předány dalším generací ani nebudou dále prohlubovány.Při zkoumání aspektů podnikatelských subjektů (bez ohledu na rodinnost v podnikání) je nutno zohlednit i místo působení podnikatele/podnikatelky. Disertační práce se zaměřuje na diferenciaci podnikání z tohoto pohledu, tj. jestli podnikatel/podnikatelka působí v obcích venkovského či městského typu. Na základě hodnocení současného stavu v oblasti výzkumu rodinného podnikání včetně otázky nástupnictví byl stanoven hlavní cíl disertační práce, a to vytvořit model participace mladých lidí v rodinném podnikání v kontextu obce se zaměřením na ochotu k nástupnictví.Výzkum byl zaměřen na studenty/studentky posledních ročníků učilišť, středních škol, vyšších odborných škol a dodatečně i veřejné vysoké školy v Libereckém kraji. Disertační práce se věnuje komplexnímu rozhodovacímu procesu mladých lidí vedoucímu k převzetí rodinného podnikání. Na základě výsledků analýz byl vytvořen základní model participace mladých lidí v rodinném podnikání v Libereckém kraji. Jsou zde zjištěny a shrnuty faktory, které jednotlivé fáze rozhodovacího procesu ovlivňují, přičemž je brán zřetel na typ obce, ve které je rodinné podnikání provozováno. Dále je zohledňován i typ rodinného podnikání, tj. zda se jedná o rodinnou obchodní korporaci či o rodinné podnikání fyzických osob.
 • Item
  Hodnocení a výběr dodavatelů v průmyslových podnicích
  Benediktová, Dagmar; ; Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 54974
  Stejně jako většina oblastí v dnešní době, i hodnocení dodavatelů, podléhá určitým trendům. Předkládaná disertační práce si proto klade za cíl zjistit, jaké metody hodnocení jsou průmyslovými podniky v současnosti nejčastěji využívány a srovnat výsledky s dřívějšími obdobími. Tato práce se proto zaměřuje na identifikaci nejvýznamnějších trendů v oblasti hodnocení dodavatelů v současné době. Stěžejní důraz je kladen na metody a kritéria hodnocení dodavatele, která jsou nedílnou součástí při výběru dodavatele. Hlavním cílem předkládané disertační práce je tedy navrhnout a vytvořit metodický postup hodnocení dodavatelů pro průmyslové podniky s přihlédnutím k jejich specifikům a potřebám. Téma bylo zvoleno zejména se zřetelem k tomu, že tržní prostředí a konkurence se dnes vyvíjí rychleji a dynamičtěji než kdykoliv dříve. Proto i podniky musí být pružnější a aktivnější ve vyhledávání možností tvorby výhod oproti konkurenci a snižování nákladů. Nemalý potenciál v této oblasti má i oblast řízení dodavatelských vztahů a nákupu. V návaznosti na stanovený hlavní cíl a k dosažení celého záměru práce byl hlavní cíl dekomponován na následující dílčí cíle, které směřují k jeho naplnění. Jedná se o:- Dílčí cíl A: Porovnat metody a kritéria hodnocení dodavatelů v průmyslových podnicích v ČR a v SRN.- Dílčí cíl B: Stanovit ukazatele hodnocení dodavatelů průmyslových podniků.- Dílčí cíl C: Identifikovat vhodnou metodu hodnocení dodavatelů s ohledem na specifika průmyslových podniků. - Dílčí cíl D: Otestovat navržený model formou případové studie ve vybraném podniku.