Rok 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Studie zahřívání jehly průmyslového šicího stroje
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Mazari, Adnan Ahmed;
  Šicí proces je jednou z nejdůležitějších operací v oděvním průmyslu. Je také důležitou součástí při sestavování některých technických textilních produktů. Každý den se ušijí miliony produktů od košil až po airbagy. Proto i malé vylepšení může mít za následek významné obchodní a výkonnostní výhody. Největším problémem při vysokorychlostním šití je poškození způsobeno zahříváním jehly na niti a materiálu. Šicí nit podléhá opakovanému oděru a prochází očkem jehly, což vede k tření s jehlou; na druhé straně tření mezi jehlou a materiálem během pronikání přes vrstvu materiálu způsobuje nárůst teploty jehly. Tato horká jehla způsobuje poškození nitě, materiálu a nakonec i ztrátu produktivity.Tato disertační práce se zaměřuje na pochopení různých procesů způsobujících zahřívání jehly, s měřeními a predikcí teploty jehly. Práce také zkoumá určité metody, které by mohly zlepšit produktivitu šicího procesu snížením teploty jehly bez ohrožení rychlosti šití.Kapitola 3 zahrnuje experimentální techniky pro měření teploty šicí jehly. Tři metody (termo kamera, vložený termočlánek a dotyková metoda pomocí termočlánku) jsou porovnávány při různých podmínkách šití. Bylo zjištěno, že termo kamera byla ovlivněna nízkou emisivitou jehly a je velmi obtížné provádět měření při rychlosti vyšší než 3000 ot / min. Metoda s vloženým termočlánkem ukazuje opakovatelné výsledky s nejnižší odchylkou.Na druhé straně, dotyková metoda s termočlánkem by mohla být použita pro poskytnutí odhadu teploty jehly, protože zpoždění v kontaktu mezi jehlou a termočlánkem poskytuje nižší hodnoty teploty jehly ve srovnání se způsobem vloženého termočlánku.Kapitola 4 představuje vliv různých faktorů na teplotu šicí jehly; bylo zjištěno, že rychlost šití, počet nití, čas šití, struktura materiálu a tloušťka měly hlavní vliv na teplotu šicí jehly. Na druhé straně, parametry jako okolní vlhkost, okolní teplota, hustota stehu a parametry jehly hráli menší roli v zahřívání šicí jehly.Kapitola 5 je založena na chlazení horké jehly ve vířivém proudu studeného vzduchu, což je běžný postup používaný v průmyslu ke snížení teploty jehly.Kapitola 6 prezentuje vliv množství maziva na teplotu šicí jehly. Mazání je druhou nejčastější technikou v průmyslu pro snížení teploty jehly po chlazení vzduchem.Kapitola 7 pojednává o vlivu teploty jehly na tahové vlastnosti těchto šicích nití. Bylo pozorováno, že tahové vlastnosti použitých šicích nití se dramaticky snížily při rychlostech stroje vyšších než 3000 ot / min; kde asi 40% ztráta pevnosti v tahu pro šicí nitě byla zaznamenána při otáčkách stroje 4000 ot / min.Kapitola 8 představuje metodiku pro rovnoměrné potažení šicí jehly s tzv. Diamond like carbon (DLC) vrstvou. DLC povlaky jsou dobře známé pro snížení třecích vlastností různých částí těžkých strojů, jako jsou motory a písty.Na závěr, v kapitole 9 byl vyvinut jednoduchý analytický model pro výpočet teploty jehly ve svém ustáleném stavu ze souboru parametrů, který obsahuje koeficienty tření, třecí síly a napětí nitě. Lineární rovnice byla získána pro teplotu jehly vztahující se k rychlosti stroje jako nezávislá proměnná. Bylo zjištěno, že model by mohl predikovat maximální teplotu jehly, která může být dosažena v průběhu kontinuálního procesu šití při více než 10 vteřinách s dostatečnou přesností. Pomocí této jednoduché teorie byla prokázána důležitá role nitě v přispívání k teplotě jehly, což potvrzuje experimentální pozorování.
 • Item
  Study on the thermal property of textile experimentally and numerically
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Zhu, Guocheng