Rok 2024

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Finanční zhodnocení zapojení podniků a spotřebitelů do cirkulární ekonomiky jako součásti environmentálního pilíře CSR
    (2024) Ungerman, Otakar
    Současný svět je na pokraji vyčerpání primárních zdrojů. V této situaci je cirkulární ekonomika bezesporu cesta, jak lze eliminovat nedostatek surovin, se kterým se Česká republika, ale i Evropa potýká. Přestože základní myšlenka nahrazení primárních zdrojů odpadem je všemi vnímaná pozitivně, existuje mnoho překážek k aplikaci myšlenky cirkulární ekonomiky (CE) do praxe. Je především nutné explicitně identifikovat problémy, které brání většímu zapojení do CE. Na jedné straně jsou to podniky, které produkují velké množství odpadu a zároveň potřebují zdroje, materiál a polotovary pro svoji výrobu. Na druhé straně jsou to spotřebitelé a jejich chování v oblasti zacházení s vyřazenými nebo nefunkčními věcmi. Identifikovat chování podniků a spotřebitelů ve vztahu k trvale udržitelnému rozvoji bylo hlavní motivací pro vznik výzkumu a publikace, ve které jsou postup, vyhodnocení, výsledky a závěry prezentovány. Základem výzkumu bylo sestavení originálního postupu, ktarý by sloužil k naplnění hlavního cíle: Na základě výzkumů navrhnout způsob, jak zjišťovat úspory plynoucí z nakládání s předměty na konci životního cyklu, jak v podnikové praxi, tak v chování spotřebitelů.