Rok 2018

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Adaptivní regulace napěťových měničů
  Novák, Pavel; ; Skalla Jan, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55386
  Tato disertační práce pojednává o řízení napěťových měničů. Jedná seo klouzavý režim řízení pro zvyšující a invertující měnič. Řízení výstupního napětí je vykonáváno nepřímo, přes vstupní proud, kvůli vlastnostem neminimální fáze těchto nelineárních systémů.Úloha sledování periodické trajektorie je v práci podrobně popsána jakteoreticky, z pohledu teorie fyzikálních a matematických zákonů a pravidel řízení, tak jsou také výsledky ověřeny na různých typech simulací v různém programovém prostředí.V práci je použito adaptivní schéma pro reálný měnič, kde se mění parametrysystému. Pro tento systém je navržena robustní řídící strategie kvůli předcházení nežádoucím důsledkům, které vytvářejí poruchy zátěže.Poruchy zátěže mohou být odstraněny zavedením pozorovatele, kterýidentifikuje poruchový parametr a umožní sledování periodických signálů na zátěžovém odporu.
 • Item
  Degradace vlastností vysokopevnostních materiálů vlivem vodíkové křehkosti
  Zuzánek, Lukáš; ; Solfronk Pavel, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 55399
  Disertační práce se zabývá využitím martenzitických ultra-vysokopevnostních ocelí pro stavbu karoserie automobilu. Hlavní důvod použití těchto materiálů spočívá ve snížení hmotnosti karoserie vozu, a tím i snížení emisí výfukových plynů CO2, při zachování bezpečnostních požadavků. Řešení disertační práce je zaměřeno na možné degradační procesy mechanických vlastností důsledkem technologických procesů využívaných při sériové výrobě výlisků. Experimentální část řešení disertační práce se zabývá faktory ovlivňující užitné vlastnosti ultra-vysokopevnostních ocelí při sériové výrobě. Jedná se především o degradační procesy materiálu důsledkem vodíkové křehkosti a vznikem tzv. BH efektu (Bake Hardening) u materiálů procházejících tepelnou zátěží při lakování vozu.Cílem bylo definovat metodiku měření stanovující uvolňovací proces nových vysokopevnostních materiálů do sériové výroby. Jedná se o komplexní postup testování a vyhodnocení sloužící jako rozhodující faktor, zda je, či není materiál vhodný pro sériovou výrobu.
 • Item
  Výzkum nízkohustotních kompozitních pěn s přírodními vlákny pro návrh výplně automobilových sedaček
  Srb, Pavel; ; Fliegel Vítězslav, doc. Ing. CSc. Skolitel : 55552
  Snižování škodlivých emisí a energetické náročnosti provozu jsou v současnosti jedny z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících aktuální trendy vývoje částí pro automobilový průmysl, zejména díky legislativním regulacím o snížení produkce skleníkových plynů. Jednou z možností, jak mohou tohoto cíle výrobci dosáhnout, je snížení hmotnosti jednotlivých dílů automobilu, při zachování nebo zlepšení jejich užitných vlastností. Požadavek na snížení hmotnosti se proto týká i výplní automobilových sedaček. Předkládaná disertační práce se zabývá výzkumem nízkohustotních kompozitních pěn s přírodními vlákny, použitelných jako výplně automobilových sedaček. Byly provedeny řady analýz a rozborů struktur vybraných vzorků standardních polyuretanových pěn a navrhnutých nízkohustotních kompozitních pěn s přírodními vlákny. Dále byly experimentálně určeny vybrané mechanické vlastnosti těchto vzorků pomocí laboratorních zařízení. Na základě těchto analýz, rozborů a měření byly stanoveny důležité parametry jako kontaktní tlaky, tuhost a tlumení, které jsou důležité pro návrh kompozitního materiálu vhodného pro konstrukci výplně automobilové sedačky. Následně byly za pomoci modelových simulací metodou konečných prvků (MKP) vytvořeny strukturní modely umožňující studovat a vizualizovat rozložení napětí mezi vlákny a strukturou polyuretanové pěny. Dále byl sestaven konstrukční návrh a realizován vzorek výplně automobilové sedačky z kompozitní nízkohustotní pěny s kokosovými vlákny. Pro testování vlastností funkčních vzorků výplní i celých automobilových sedaček byla navržena a sestavena experimentální zařízení. Navrhnuté řešení výplně automobilové sedačky z kompozitní nízkohustotní pěny s kokosovými vlákny má odpovídající mechanické a komfortní vlastnosti ve srovnání s čistou polyuretanovou pěnou a proto může být alternativním řešením vývoje automobilových sedaček.
 • Item
  Design Optimization of Linear Vibratory Conveyors
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Sturm, Martin; Pešík Lubomír, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55222; Kolnerová Michaela, Ing. Ph.D. Konzultant : 55408; Tolnay Aleš, JUDr. Konzultant2 : 65828
  STURM, M. Design Optimization of Linear Vibratory Conveyors. Liberec: Department of Machine Parts and Mechanisms, Faculty of Mechanical Engineering, Technical University of Liberec, 2018. 114 pages dissertation, leading: Prof. Ing. Lubomír PEŠIK, CSc.This dissertation deals with the functional and performance optimization of vibratory conveyors in conjunction with the reduction of vibration to the ground with reference to the needs of practice. Based on an analysis of the current transport process of bulk materials, dynamical models are developed, enabling a systematic modification of the conveying process. With regards to the results of the developed modification possibilities, an efficient model for the optimum transport of the goods by simultaneous reduction of vibration transmission to the ground is developed.To achieve the goal of this dissertation, a comprehensive dynamic analysis and optimization of the transport process is done, both with regard to the correct tuning of the vibratory conveyor and maintaining the required dynamic parameters, as well as with regard to the mechanical properties of the transported objects. Based on the results of the optimization dynamic parameters are proposed and measured. Some of them are implemented into functional samples in which the theoretical knowledge is verified by measurements of kinematic variables.
 • Item
  Mechanismus jehelních tyčí šicího stroje
  (Technická Univerzita v Liberci, ) Komárek, Jiří; ; Beran Jaroslav, prof. Ing. CSc. Skolitel : 55356; Kamenický Jan, Ing. Ph.D. Konzultant : 57742; Pokorná Marie, Bc. Konzultant2 : 64516
  Tato disertační práce se zabývá mechanismem jehelních tyčí šicího stroje, jenž imituje ruční steh díky systému s plovoucí jehlou. Uvedený systém dokáže zajistit konzistentní kvalitu šití na většině běžných typů tkanin. Jehlu si skrz šitý materiál předávají dvě mechanické soustavy jehelních tyčí, jejichž přímočarý vratný pohyb je realizován vačkovým mechanismem.Při vyšších otáčkách stroj vykazuje nadměrné vibrace a vysoké hladiny hluku, které je třeba eliminovat. Další nároky jsou kladeny na zvýšení produktivity šicího stroje.Na základě experimentální analýzy jsou stanoveny hodnoty akustických veličin v blízkosti šicího stroje. Rázové zatížení je prokázáno měřením zrychlení mechanických soustav jehelních tyčí. Z provedené analýzy vyplývá, že nejvýznamnějšími zdroji hluku a vibrací jsou mechanické soustavy jehelních tyčí a též samotný vačkový mechanismus.Vačkový mechanismus je v práci nahrazen mechatronickým systémem s elektrickými servomotory, přičemž každá mechanická soustava jehelní tyče je poháněna individuálním pohonem, který využívá řemínkový mechanismus pro převod rotačního pohybu synchronního servomotoru na přímočarý pohyb jehelní tyče.Pomocí dynamického modelu je zkoumáno chování mechanické soustavy jehelní tyče. Na základě provedených analýz jsou navrženy modifikace jehelní tyče, které jsou následně experimentálně ověřeny měřením hluku na funkčním modelu. Výsledky prokazují znatelné snížení hluku.Nový mechanismus jehelních tyčí je i s úpravami mechanické soustavy jehelní tyče dlouhodobě testován na funkčním modelu a následně odzkoušen na reálném šicím stroji. Tím je potvrzeno uplatnění individuálních pohonů v běžném šicím procesu a zároveň je otevřena možnost růstu produktivity šití zvýšením provozních otáček stroje.