Rok 2022

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Control of Continuous Casting Process Based on Two-Dimensional Flow Field Measurements
  Abouelazayem, Shereen; ; Hlava Jaroslav, doc. Dr. Ing. Skolitel : 54948
  Two-dimensional flow field measurement allows us to obtain detailed information about the processes inside the continuous casting mould. This is very important because the flow phenomena in the mould are complex, and they significantly affect the steel quality. For this reason, control based on two-dimensional flow monitoring has a great potential to achieve substantial improvement over the conventional continuous casting control. Two-dimensional flow field measurement provides large amounts of measurement data distributed within the whole cross-section of the mould. An experimental setup of the continuous casting process called Mini-LIMMCAST located in Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), Dresden, Germany, is used for this thesis. This thesis examines two alternatives of flow measurement sensors: Ultrasound Doppler Velocimetry (UDV) and Contactless Inductive Flow Tomography (CIFT). Both sensor variants can obtain information on the velocity profile in the mould. Two approaches were considered to create the process model needed for model-based control: a spatially discretized version of a model based on partial differential equations and computational fluid dynamics and a model obtained using system identification methods. In the end, system identification proved to be more fruitful for the aim of creating the model-based controller. Specific features of the flow were parametrized to obtain the needed controlled variables and outputs of identified models. These features are mainly related to the exiting jet angle and the meniscus velocity. The manipulated variables considered are electromagnetic brake current and stopper rod position. Model predictive control in several versions was used as the main control approach, and the results of simulation experiments demonstrate that the model predictive controller can control the flow and achieve the optimum flow structures in the mould using UDV. CIFT measurements can provide similar velocity profiles. However, further technical developments in the CIFT sensor signal processing, such as compensating for the effects of the strong and time-varying magnetic field of the electromagnetic brake on CIFT measurements, are necessary if this sensor is to be used for closed-loop control.
 • Item
  Široce přeladitelná objemová cívka určená k zobrazování malých hlodavců pomocí magnetické rezonance
  Vít, Martin; ; Jirák Daniel, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 64078
  Disertační práce pojednává o nové konstrukci vysoce sensitivní radiofrekvenční objemové cívky určené pro in vivo 1H/19F zobrazování a spektroskopii malých laboratorních zvířat s využitím 4,7 T experimentálního spektrometru magnetické rezonance. Hlavní myšlenkou práce je vylepšení běžného způsobu ladění objemových radiofrekvenčních cívek pro MRI. Zlepšení spočívá v novém technologickém přístupu, který umožní nastavení pracovní frekvence v relativně širokém frekvenčním rozsahu. Díky tomu bude možno snímat jak jádra 19F při frekvenci 188 MHz, tak jádra 1H při frekvenci 200 MHz. Těchto vlastností je možné dosáhnout i u konvenčně konstruovaných radiofrekvenčních cívek, avšak není již možno dodržet vysokou homogenitu radiofrekvenčního pole B1. Představená cívka tak vyniká především na poli homogenity MR snímků a dalších MR experimentů, což je velmi důležitý parametr stroje MRI a to zejména pro kvantifikační měření zkoumaných vzorků. Podle teoretických a praktických poznatků z experimentální práce bylo navrženo několik variant konstrukce, které byly optimalizovány až do výsledné podoby cívky popsané a realizované v rámci disertační práce. S vytvořenou cívkou bylo provedeno množství in vitro a in vivo experimentů, z nichž jeden vybraný, jako příklad využití, je popsán v závěru práce.
 • Item
  Zpracování hyperspektrálních dat pomocí neuronových sítí na FPGA
  Čech, Jiří; ; Rozkovec Martin, Ing. Ph.D. Skolitel : 57232
  Cílem práce bylo navrhnout a natrénovat konvoluční neuronové sítě pro vyhodnocování hyperspektrálních snímků, ověřit jejich vlastnosti oproti ostatním metodám a realizovat jejich výpočet na FPGA. Pro zjištění reálných vlastností hyperspektrálních snímků, byla nejprve dostupná hyperspektrální kamera podrobně zkoumána a jednotlivé vlastnosti řádně identifikovány.
 • Item
  Large-Eddy Simulation for Aeroacoustics of Human Phonation
  Lasota, Martin; ; Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 58116
  Disertační práce se zabývá numerickým modelováním 3D nestlačitelného proudění vzduchu při lidské fonaci pěti kardinálních samohlásek /u, i, textipaA, o, ae/. Vědecký přínos této práce je v popisu souvislosti mezi výpočtem turbulentního proudění při použití konvenčního subgrid modelu (jednorovnicový, WALE), či nově implementovaného anizotropního minimálně disipačního (AMD) subgrid modelu a jeho vlivu na aeroakustický výpočet fonace. Vzhledem k velké škále měřítek v turbulentním proudění a v akustice je simulace rozdělena tak, že výpočet nestlačitelného proudění v hrtanu je realizován metodou konečných objemů na jemné síti a zdroje zvuku včetně šíření zvukových vln od hrtanu až do vyzařovaného prostoru okolo úst metodou konečných prvků na hrubé akustické síti.
 • Item
  NAT64/DNS64 in the Networks with DNSSEC
  Huněk, Martin; ; Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D. Skolitel : 54739
  Zvyšuj?c? se pod?l resolverů a aplikac? použ?vaj?c? DNS-over-HTTPSvede k vyš?mu pod?lu klientů použ?vaj?c?ch DNS resolvery třet?chstran. Kvůli tomu ovšem selhává nejpouž?vanějš? NAT64 detekčn?metoda RFC7050[1], což vede u klientů použ?vaj?c?ch přechodovémechanismy NAT64/DNS64 nebo 464XLAT k neschopnosti tytopřechodové mechanismy správně detekovat, a t?m k nedostupnostiobsahu dostupného pouze po IPv4. C?lem této práce je navrhnoutnovou detekčn? metodu postavenou na DNS, která bude pracovati s resolvery třet?ch stran, a bude schopná využ?t zabezpečen? DNSdat pomoc? technologie DNSSEC. Práce popisuje aktuálně standardizovanémetody, protokoly na kterých závis?, jejich omezen?a interakce s ostatn?mi metodami. Navrhovaná metoda použ?vá SRVzáznamy k přenosu informace o použitém NAT64 prefixu v globáln?mDNS stromu. Protože navržená metoda použ?vá již standardizovanéprotokoly a typy záznamů, je snadno nasaditelná bez nutnostimodifikovat jak DNS server, tak s?t'ovou infrastrukturu. Protožemetoda použ?vá k distribuci informace o použitém prefixu globáln?DNS strom, umožňuje to metodě použ?t k zabezpečen? technologiiDNSSEC. To této metodě dává lepš? bezpečnostn? vlastnosti nežjaké vykazuj? předchoz? metody. Tato práce vytvář? standardizačn?bázi pro standardizaci v rámci IETF.