Rok 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Systém státní podpory vývozu a úloha měnového kurzu
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Machalová, Gabriela
 • Item
  Důsledky implementace právních aktů EU na český pojistný trh
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Štibrányiová, Lenka
 • Item
  Důsledky implementace právních aktů EU na český pojistný trh
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Štibrányiová, Lenka
  V souvislosti se vstupem ČR do EU doznaly prakticky všechny ekonomické a právní oblasti významných změn. Jelikož principy uplatňované v rámci EU se dotýkají i oblasti pojišťovnictví, lze identifikovat změny v souvislosti s přistoupením k jednotnému evropskému pojistnému trhu. S ohledem na zaměření disertační práce jsou předmětem zkoumání dvě stěžejní oblasti, tj. právní akty EU a problematika jejich vlivu na pojistný trh v ČR. Disertační práce si klade za cíl vyhodnotit dopady implementace právních norem EU na český pojistný trh včetně identifikace problémových oblastí a předložení uceleného přehledu nejvýznamnějších změn vyplývajících z přistoupení ČR do EU pro oblast pojišťovnictví. Disertační práce vymezuje jednotný evropský pojistný trh a principy jeho fungování. V návaznosti na to jsou identifikovány a charakterizovány hlavní priority legislativy EU, které ovlivnily vývoj jednotného evropského pojistného trhu. Na vyhodnocení změn na českém pojistném trhu je nahlíženo z několika hledisek změny legislativního charakteru, změny v rámci komerčního pojištění, změny z hlediska preference obyvatelstva, změny z hlediska struktury pojistitelů a změny z hlediska koncentrace pojistného trhu. V souvislosti s přijímáním právních norem EU jsou dále vyhodnoceny problémové oblasti související se samotnou implementací pojistných právních aktů do českého právního řádu a nedostatky spojené s procesem hodnocení dopadů regulace v oblasti pojišťovnictví.
 • Item
  Výstavba a optimalizace kolaborativních virtuálních prostředí uzpůsobených pro práci virtuálních týmů
  (Technická Univerzita v Liberci,, ) Semerádová, Tereza
  Předkládaná disertační práce se zaměřuje na problematiku optimalizace kolaborativních pracovních prostředí pro virtuální týmy. Virtuální tým lze definovat jako skupinu znalostních pracovníků, kteří kvůli určitým okolnostem (čas, náklady, geografická vzdálenost) nemají možnost setkávat se pravidelně tváří v tvář, jako tomu je u prezenčních týmů. Vzhledem k omezenému kontaktu jsou virtuální týmy odkázány téměř výhradně na informační a komunikační technologie. S ohledem na toto úvodní vymezní jsou v práci řešeny následující čtyři cíle: 1. Popsat současný stav výzkumu virtuálních týmů s vazbou na aspekty projektového řízení, týmové spolupráce a počítačem generované komunikace. 2. Prostřednictvím dat získaných od reálných virtuálních týmů ověřit platnost hypotetických vztahů mezi faktory ovlivňujícími virtuální spolupráci, které popisuje současná vědecká literatura. 3. Identifikovat příklady dobré praxe z oblasti řízení VT. 4. Navrhnout metodický postup hodnocení výkonnosti včetně diagnostiky silných a slabých stránek používaného projektového nastavení. Tento navrhovaný postup by měl manažerům usnadnit diagnostiku virtuální týmové spolupráce nejen z hlediska manažerských nástrojů, ale také z pohledu používaných informačních a komunikačních technologií.