Rok 2015

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Role of nozzle-less electrospinning in development of industrial production and applications of nanofiber materials
  Petrík, Stanislav
  Práce prezentuje přínosy autora ve výzkumu a vývoji průmyslové technologie výroby a aplikací nanovlákenných materiálů, založené na beztryskovém elektrostatickém zvlákňování, objeveném na Fakltě textilní Technické univerzity v liberci. práce je souborem vybraných publikací, které jsou seskupeny do tří témat a demonstrují: a) příspěvek v oblasti vývoje průmyslové technologie, b) Příspěvek v oblasti využití technologie pro filtrační aplikace, c) Příspěvek ve vývoji dalších aplikací, které mají vysoký komerní potenciál a jsou na prahu průmyslové výroby. The thesis presents author's contribution to the research and development of industrial production technology and applications of nanofiber materials, discovered at the Faculty of Textile Engineering of the Technical University of Liberec. The thesis is composed up of selected publications grouped into three topcs which demonstrate a) Contribution in the field of industrial technology, b) Contribution in the field of utilization of the technology for filtration applications, c) Contribution to development of the applications having commercial potential at the verge of industrial production.
 • Item
  Praktické a teoretické aspekty elektrického zvlákňování nanovláken
  Pokorný, Pavel
  Práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou uvedeny vybrané teoretické a praktické aspekty elektrického zvlákňování. Ve druhé části jsou uvedeny vybrané patenty a užitné vzory, které vznikly na základě pozorování a závěrů ze zkoumání elektrického zvlákňování. The work is divided into two parts. The first section describes selected theoretical and practical aspects of electrospinning. In the second part are selected patents and utility models that originated on the basis of the observations and conclusions of the investigation of electrospinning.
 • Item
  Soft computing and computer vision for the characterization and evaluation of fibrous structures
  Eldessouki, Mohamed
  Mnoho parametrů pro hodnocení vláknitých struktur je získáváno pouze pozorováním na základě subjektivních kritérií. Cílem práce je nahradit vizuální kontrolu a měřicí procesy pro vyhodnocování vláknitých struktur objektivními a inteligentními systémy, které mohou pracovat automaticky. Tato práce prezentuje sbírku odborných článků, které se zaměřují na zhodnocení jednorozměrných (přízí) a dvojrozměrných (tkaniny) vláknitých struktur. Význam algoritmů uvedených v této práci vyplývá ze skutečnosti, že tyto algoritmy jsou zaměřeny na zlepšení, zjednodušení, automatizaci a zkrácení doby potřebné pro aktuální metodu hodnocení. To v konečném důsledku vede k odhalení některých vlastností vláknitých struktur, které nejsou dosud přesně známy kvůli pracným měřicím metodám. Many parameters thah are considered in the avalution of fibrous structures are performed manually through the observation of human operators who make their judgment based on subjective criteria. The goal this work is to replace the visual inspection and measurement processes during the evaluation of some fibrous structures with objective and smart systems that can work automatically. This work presents a collection of research articles that focus on the evaluation of one-dimensional (yarns)and two-dimensional (fabrics) fibrous structures. The significance of the algorithms presented in this work arises from the fact that these algorithms aim at improving, simplifying and reducing the time required for the current evaluation methods. This will, ultimately, result in revealing some properties of the fibrous structures that are not clearly understood becouse of their tedious and laborious measuring methods.